II Международная научно-практическая конференция “SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY”, 9-11 октября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

9-11 октября 2019 года в г. Ливерпуль, Великобритания 

состоялась II Международная научно-практическая конференция

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY

1. LAPTEV A., SOBCHUK V., KLIUKOVSKYI D. STATISTICAL METHOD OF ESTIMATION THE PADIO SIGNAL ON THE BASIS OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS. 10
2. OPARIN O., OPARIN A., KUDRIAVTSEV A. ROLE OF GREELIN IN THE FORMATION OF MOTOR-SECRETORY DISORDERS IN PATIENTS WITH GERD WITH ACCOMPANYING TYPE 2 DIABETES 19
3. БОХОНКОВА Ю. О.,БУРОВІНА О.  В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. 27
4. ВОЛОШИН О. Р., КОПКО І. Є. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ. 32
5. НАЛИВАЙКО Л. Р., КНИШ С. В. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 43
6. ПЕВСЕ А. А.,ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА – КЛЮЧ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ. 51
7. ПЕЛЕШЕНКО О. В., БЛИСКУН О. О. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. 54
8. ГАВРЮШОВ Д.Н. ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ . 63
9. АРАБАДЖИЄВ Д. Ю., СЕРГІЄНКО Т. І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ. 74
10. SERDIUK L., CHYKHANTSOVA O. EFFECTIVENESS OF HARDINESS AND OTHER PERSONAL FACTORS. 80
11. ПЕЛЕШЕНКО О. В., ГОРДІЄНКО К. В. МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА. 87
12. PONOMARENKO A. M., TRETYAKOVA S. O. TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND APPLICATION IN THE FOOD INDUSTRY OF COVERING WITH MEMORY EFFECT. 95
13. БІЛИК Я. С. ОБʼЄКТНІ КОНСТРУКЦІЇ З РОДОВИМ ПАРТИТИВНИМ БЕЗПРИЙМЕННИКОВИМ У СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ. 100
14. ЛІСОВА К. М. КАЛІНОВСЬКА І. В. УЛЬТРАЗВУКОВА КАРТИНА РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА І ФОРМУВАННЯ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ 110
15. ДЕРИХОВСЬКА В. І., АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. 116
16. ЩЕРБИНА А. В., АРТЮХ О. М., ДУДАРЕНКО О. В., СОСИК А. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТІВ СХОДЖЕННЯ КОЛІС НА ПОКАЗНИКИ РУХУ АВТОМОБІЛЯ. 126
17. АНУФРІЄВА О. Л. ПІДГОТОВКА ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ЛІДЕРА-ДОСЛІДНИКА ЯК МЕТА СУЧАСНОЇ АСПІРАНТУРИ. 130
18. АНТОНЕНКО В. М., ЄЛАНСЬКА Н. О., ПЕТРЕНКО М. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. 143
19. IVANOVA О., ZAIETS Р., KONONOVA D. THE ROLE OF COMPUTER DICTIONARIES IN TEACHING ENGLISH. 155
20. ГОРБАТЮК Є. В.,ТЕРЕНТЬЄВ О. О.,ДОЛЯ О. В.,БОРОДИНЯ В. В. ОЦІНКА НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ  НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН. 163
21. МЕРЗЛІКІН С. І. РОЗРОБКА УМОВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОФАЖУ В ОБ’ЄКТАХ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. 170
22. КЛУНКО Н. С. РИСКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. 177
23. БОХОНКОВА Ю. О. КОБИЛЯЦЬКА М. В.  ЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. 185
24. СЕРБІН Ю. В., КУШНІР А. О. КОГНІТИВНА ЗРІЛІСТЬ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ. 190
25. KLOPOTSKAYA N., KLOPOTSKAYA Y. ELECTROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF RETINA UNDER ANTIOXIDANT THERAPY IN CHILDREN WITH MYOPIA. 196
26. БАРСУКОВА О. А., БОЖКО Л. Ю., БОРОВСЬКА Г. О. РАДІАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ. 200
27. SYROVA G. O., LUKIANOVA L. V. KRASNIKOVA Y. M., SINELNIK V. V. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PHARMACEUTICAL COMPOSITION ON EMOTIONAL BEHAVIORAL REACTIONS UNDER CONDITIONS OF FORMALIN EDEMA. 214
28. КОПЫЛОВ В. А., МЕДВЕДЬ Е. В. ПРЕСТИЖ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭКСПЛИКАЦИЯ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН.. 225
29. DAVYDOVA T.INTERFERON ALFA-2B IN THE TREATMENT OF DEMYELINATING PROCESSES. 233
30. АНІКЄЄВА В. В. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ У ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ. 246
31. ДУДЗІНСЬКИЙ Ю. М., МАНІЧЕВА Н. В. ВИКОРИСТАННЯ СТРУМИННИХ АКУСТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ МЕДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ. 253
32. КОРЗАЧЕНКО М. М., ДАНИЧ Д. І. БЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛОВОЛОКНА ПРИ РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ. 258
33. ОСТАПЕЦ М. А., КАРАБУТ Л. В. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ. 264
34. ТКАЧЕНКО О. М. ТРАДИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ЧУЙНОСТІ ДО ПРИРОДИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 267
35. MITIASHKINA T., MILENIN A. DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITY THROUGH THE INTEGRATION OF ROBOTICS (PROGRAMMING), DRAWING AND COMPUTER GRAPHICS. 274
36. CHERNYSH V. V. ROLES OF LEARNING AND COMMUNICATIVE STRATEGIES IN FOREIGN LANGUEGES TEACHER TRAINEES EDUCATION . 278
37. MALANCHUK О. CAUSES AND RISK FACTORS OF PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES WITHIN VERY EARLY PRETERM LABOURS (CLINICAL AND STATISTICAL RESEARCH) 288
38 KOSHOVA V. M., MEDVEDOVSKA O. O. ONYSHKO EVGENIA VOLODYMYRIVNA RESEARCH OF THE USE OF CRANE JUICE IN BEER PRODUCTION. 296
39. ПІНЧУК Т. С. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗРАДИ В П’ЄСІ НЕДИ НЕЖДАНОЇ «І ВСЕ-ТАКИ Я ТЕБЕ ЗРАДЖУ» 301
40. АДАМЕНКО О. О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 309
41. ПОГОСЯН О. Г.,ПОЛУЯН С. М. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОЇ ПОЛЯРОГРАФІЇ. 314
42. ФЕДЧЕНКО В. М. ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОЇ ГРУПИ. 317
43. ЛЮБЧЕНКО О. В., ИВАНОВ А. Е. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ВООРУЖЁННОМ КОНФЛИКТЕ. 322
44. ЛОГАЧЕВ Н. Г. ПОЛИЦЕЙСКИЙ СНАЙПИНГ. 327
45. БУРЕЦ Ю. М. ПРОЯВЛЕНИЕ РИГИДНОСТИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ . 334
46. ЧУМАК В. В., СТЕПАНЕНКО В. В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНИЙ ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ. 343
47. ЖУРАВЛЬОВА С. М. УСПІШНИЙ БРЕНД, ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. 347
48. МАКАРЕВИЧ О. А., ПЕРЕРВА В. В. ФІТОТЕСТУВАННЯ ВОДИ МЕТОДОМ МОРФОМЕТРІЇ НА ПРОРОСТКАХ ДВО- ТА ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН. 352
49. КІЛЄЄВА О. П., БУШУЄВА І. В. ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ В ДЕРМАТОЛОГІЇ (ПОВІДОМЛЕННЯ 1) 357
50. YAROMICH S., BEKETOVA O. INTERCONNECTION OF MARKETING AND INNOVATION ACTIVITY IN MODERN ENTERPRISES. 360
51. ABRAHAMOVYCH O.O., ABRAHAMOVYCH U.O., TSYHANYK L.V., ROMANIUK O.T. THE ANALYSIS OF THE INDEXES OF CALCIUM AND PHOSPHOR INTERCHANGE AND SEPARATE INDEXES OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS. 368
52. КАДОЛ Л. В., КРАВЧУК Л. М., ДОМНІЧЕВ А. О. ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 373
53. ЗИРАК А. К., КРУПЕНИНА Н. А. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДИДАКТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 378
54. ЗВЯГИНЦЕВА Т. Д., ЧЕРНОБАЙ А. И., ГЛУЩЕНКО С. В. НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ. 382
55. БАЮРКА С. В., КАРПУШИНА С. А. РОЗРОБКА БІОАНАЛІТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ АМІТРИПТИЛІНУ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ. 391
56. СМІРНОВА І. В. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ АНСАМБЛЕВОГО ПИСЬМА У ЗМІШАНИХ (ТЕМРОВО НЕОДНОРІДНИХ) АНСАМБЛЯХ ВЕЛИКОГО ТА МАЛОГО СКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Л. ВАН БЕТХОВЕНА. 393
57. КАЛАШНИК М. П., ГЕНКИН А. А. ФОРТЕПИАННОСТЬ КАК ОСНОВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА ЭПОХИ ВИРТУОЗОВ. 397
58. ВАСИЛИШИН Я. В. НЕСУЧА СИСТЕМА ЯК КОНСТРУКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ. 403
60. САГАН Н.Т., АНТИМИС О.В., ДУТЧАК У.М., КЛИПИЧ Я.І. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ В УМОВАХ ЙОДОДЕФІЦИТУ. 409
61. BOLOTYNSKA O., BOBUKH A. RESEARCH OF STATIONARY MODES IN THE CARBONIZATION COLUMN FOR PRODUCING CALCINATED SODA BY AMMONIA METHOD. 413
62. СОЛОПУН НАТ. М. СОЦІАЛЬНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. 421
63. БУХНІЄВА О. А., БАНКУЛ Л. Д. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ. 427
64. ГОРОШКО В. В., РАСПОПІНА С. П., БІЛА Ю. М., ДІДЕНКО М. М., ГОРДІЯЩЕНКО А. Ю. СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСІВ НА ВОДОЗБОРІ РІЧКИ МЕРЕФА. 434
65. БУРЛАКА Н. І. ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ ВИРОБНИЧОГО МІКРОКЛІМАТУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. 441
66. БАКАЛОВА А. В., КОВАЛЬЧУК М. С. КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СИСНИХ ФІТОФАГІВ НА СМОРОДИНІ ЧОРНІЙ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ. 448
67. ВАЖЕНІНА О. Є., СОЛОНЕЧНА О. В., ВАСЬКО Н.І., СОЛОНЕЧНИЙ П. М., НАУМОВ О. Г., КОЗАЧЕНКО М. Р., ЗИМОГЛЯД О. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ СКЛОПОДІБНОСТІ ЕНДОСПЕРМУ ПИВОВАРНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ. 453
68. KORMILTSYNA S. YU., HRECHOK L. M. GENERAL  SURVEY OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH. 463
69. РИБАЛОВА О. В., БРИГАДА О. В., САРАПІНА М.В., ІЛЬЇНСЬКИЙ О. В. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 471
70. КОВАЛЕНКО П. Г, ГРОМОВА Т. В., БІВОЛ І. С. ВІЛ, СНІД У ДІТЕЙ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РОЗДУМИ. 480
71. ДЖАМАН Т.В. ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛІЗАЦІЯ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. 486
72. МАНЧУК Н. І. ДИТЯЧА ІГРАШКА ЯК ОБ’ЄКТ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ. 492
73. ЛУГАНСЬКА О. В., ЄЩЕНКО Ю. В., ОМЕЛЬЯНЧИК Л.О., БОВТ В. Д. УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ГІДРОБІОТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ІНДИКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ 496
74. ГРИГОРОВА Н. В., КАРПІКОВА М. Є., ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ. 500
75. KUTS M. DEPENDENCY BETWEEN EFFICIENCY OF WOMEN-MANAGERS’ MANAGERIAL ACTIVITY AND SOCIO-BIOGRAPHICAL FACTORS. 506
76. ГОНЧАРОВА Н. Н.,СОМКИНА Е. А., БЕЛОУС О. В., САМЧЕНКО К. В., КУРБЕЛЬ А. А. НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ. 513
77. ЗОНОВ Б. С. КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. 520
78. МАМINA O. O., KABACHNY V.I. APPLICATION OF THE COOPERATIVE TRAINING METHOD IN TEACHING CHEMICAL THERMODYNAMICS AND THERMOCHEMISTRY. 524
79. САПОГОВ М. В.СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ОСНОВНІ СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ . 529
80. ЛУГАНСЬКА О. В., ЄЩЕНКО Ю. В., ОМЕЛЬЯНЧИК Л. О., БОВТ В. Д. УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ГІДРОБІОТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ІНДИКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ. 534

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-193-8, УДК, ББК, выходные данные г. Ливерпуль, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: