II Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 16-18 октября 2019 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

16-18 октября 2019 года в г. София, Болгария

состоялась II Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1. ГУЛЬКО Т. Ю. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ 9
2. ЗОРІН Д. О., МОСЮК М. І., РАДЛОВСЬКА К. О. АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНА МОДЕЛЬ «ПАРКУ ЛЬОДОВИКОВОГО ПЕРІОДУ» НА ПРИКАРПАТТІ. 14
3. КІЛЄЄВА О. П., БУШУЄВА І. В. ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ У ВИГЛЯДІ МАСОК ТА ПРИМОЧОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ АКНЕ ТА РОЗАЦЕА (ПОВІДОМЛЕННЯ 3). 18
4. КІМ Н. І. АНАЛІЗ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБ’ЄКТІВ. 24
5. КРОПИВКА О. Г. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ВІРТУАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ З ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. 33
6. МАЛИШЕВА М. Х. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ. 37
7. РИБАЛКО Л.М. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. 46
8. СОБКО Г.М. ПРИМУС ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 55
9. СОЛОНЕНКО Л. И., БАЦА И. В., УСЕНКО Р. В., РЕПЯХ С. И. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В ПЕСЧАНО ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СМЕСЯХ . 62
10. ЗАСТАВЕЦЬКА Л. Б., ЗАСТВАЕЦЬКИЙ Т. Б. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕПИСІВ НАСЕЛЕННЯ. 69
11. СТРІЛЕЦЬ В. Ю. ДОРОЖНЯ КАРТА СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ. 75
12. КЛУНКО Н. С. РИСКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. 83
13. ТЮТЧЕНКО С. М. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. 91
14. ХОЛЯВКО І. В. СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ЯК СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ. 94
15. ВЕЛИЧКО С. П., СОМЕНКО Д. В., СОМЕНКО О. О. ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ ПОЛІКОМПОНЕНТНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. 100
16. КАНІБОЛОЦЬКА О. А., АЛЬОХІНА О. А. STEMОСВІТА НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 114
17. МИРОШНИЧЕНКО В. О., КРАСНОБРИЖИЙ І. В., ПРОКОПОВ С. О. ВИКРПСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ. 120
18. ШУНДЕЛЬ Т. О. ОСОБЛИВОСТІ ЯВИЩА СИНКРЕТИЗМУ У МОВІ ТА ЙОГО ПРОЯВ НА РІВНІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ. 126
19. КАЛАШНИК М. П., ГЕНКІН А. О. «БРИЛЛИАНТНЫЙ СТИЛЬ» ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ К. ЧЕРНИ. 134
20. BELETSKAYA A. A. HISTORY OF FORMATION JUDICIAL-PSYCHOLOGICAL EXPERTISE. 140
21. НІЖИНСЬКА Ю. В. ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ КАРТ. 145
22. СУСОЛ Л. О., ХОДЖИКЯН Д. Р., ЦИТОВИЧ Е. О. ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИКА. АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФУНКЦІОНАЛІЗМ. 150
23. БИКАДОРОВА Н. О., МОРОЗ Я. Е. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ «RADISSON BLU RESORT BUKOVEL» 156
24. SHARAVARA L. P. PROFESSIONAL RISKS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND MANUFACTURED DISEASE IN WORKERS OF THE REPAIR OF METALLURGIC OVEN. 162
25. ПАХАРЕНКО О. В., ДЕМЧУК А. В. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. ДИНАМІКА ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ. 167
26. МАКОВЕЦЬКА І. М. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ЯК БАЗИС ДЛЯ НАВЧАННЯ. 172
27. ДОМАНОВА Е.В. ТЕСТЫ И ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 175
28. ЄРЕНКО О. К. ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ INULA BRITANNICA L. ТА INULA HELENIUM L. 182
29. ЦИГАНЕНКО О. І., CКЛЯРОВА Н. А., БОГДАНОВИЧ Л. В., КОЛОМІЄЦЬ Т. В. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ СТУПЕНЮ АДАПТАЦІЇ АДАПТИВНОГО ІМУНІТЕТУ ДО УМОВ ВИСОКИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СПОРТСМЕНІВ. 189
30 ТУР Я. В., БАЄВА І. І., ТИНДЮК Л. В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГІСТОЛОГІЇ ДНМУ. 195
31. КУПІН А. П. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ОБМЕЖЕНЬ ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА. 200
32. БАЮРКА С. В.,КАРПУШИНА С. А. ІЗОЛЮВАННЯ ФЛУОКСЕТИНУ З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ АМФІФІЛЬНИМИ РОЗЧИННИКАМИ. 204
33. SHCHERBAN N.G., MYASOEDOV V. V., FROLOVA T. V., MELNYCHENKO O. A., BEZRODNAYA A. I., EMELYANOVA D. I. METHODOLOGICAL BASES OF EXPRESS-ALGORITHM OF HYGIENIC RESEARCH ON THE ASSESSMENT OF THE GENERAL HAZARD OF CHEMICAL COMPOUNDS FOR HUMAN HEALTH. 208
34. ПОЛЬОВИЙ А. М., БОЖКО Л. Ю., БАРСУКОВА О. А. ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЇВ НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ СІЯНИХ ТРАВ. 215
35. ГОРБАЛЬ В.Я. ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО БАРОКОВОЇ ЕПОХИ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТІВ Й. Й. КВАНЦА) 226
36. SHAVKUN V.THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE TECHNICAL CONDITION OF TRACTION ELECTRIC MOTORS ON THE SAFETY OF PASSENGER TRANSPORTATION. 234
35. ЯКОВЕНКО С. Л. СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. 239
36. IVANOVA О., ZAIETS Р., KONONOVA D. IS THE USAGE OF ELECTRONIC DICTIONARIES DURING LESSONS A NECESSITY OF MODERN TIMES? 246
37. БОГДАН А. М. БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 4-ЗАМІЩЕНИХ 7-ХЛОРОХІНОЛІНІВ. 253
38. BELOUSOVA K., SITHINSKA I. FEATURES STATE OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE STOMACH AND DUODENUM WITH PEPTIC ULCER DISEASE WHEN IT COMBINED WITH DIABETES MELLITUS ІІ TYPE. 258
39. КУНДЕНКО Н. П., ЕГОРОВА О. Ю., БОРОДАЙ И. И., ШИНКАРЕНКО И. Н., КУНДЕНКО В. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА. 270
40. ГАЛИЧ Є. А., КУРГАН В. О. ОСОБЛИВОСТІ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. 275
41 РОМАНЕНКО Я. І. PASS ПРОГНОЗ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 4-ГІДРАЗИНОХІНОЛІНУ . 283
42. БАБИЧЕВА А.С. ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УКРАИНЕ. 290
43. МЕРИЛОВА І. О. ОСОБЛИВОСТІ ЗОНУВАННЯ ДІЛЯНОК ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 298
44. ГРУШЕВСЬКА Т. М., МИРОНЕНКО В. К. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІЩЕНОГО РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ І ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЯХ. 306
45. ГЛУШКО М. В., КОЗАКЕВИЧ І. А. РОЗРОБКА ВІДМОВОСТІЙКИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ. 312
46. ГРИГОРОВА Н. В., КАРПІКОВА М. Є. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ. 321
47. EFREMOV S. V. INFLUENCE OF SPEECH EXERCISES AND CURRENT CONTROL ON SPEAKING SKILLS OF STUDENTS . 326
48. БАКАЛОВА А. В., РЕНКАС М. М. СТІЙКІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ПРОТИ ЗВИЧАЙНОГО ПАВУТИННОГО КЛІЩА В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ. 329
49. МАЛАХОВА Ж. В., БЄЛКОВА Т. О. РОЗВИТОК ПОТРЕБИ ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ. 333
50. ЛЮБИЧ О. А. ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ У XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. 342
51. ПОГОСЯН О. Г., ПОЛУЯН С. М. ВИВЧЕННЯ ФОТОХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗЧИНІВ ФЕНІГІДИНУ. 350
52. ДЕМКОВА В. О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. 353
53. ШОЛОХ М. В. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБРОБКИ МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 363
54. СМІРНОВА І. В. ДО ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ СТОСОВНО ЗМІШАНИХ АНСАМБЛІВ. 373
55. СУРМАШЕВА Е. В., СОБКОВА Ж. В., РОСАДА М. А., НИКОНОВА Н. А. МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ СТАЦИОНАРА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ. 378
56 VOSKOBOINIKOVA H., BOGUSLAVSKIY JE., KIRDA M., KUBENKO D., LISAK T., MAGALASHVILI A., FEDORCHUK M. RATIONALE AND DESIGN OF SELECTION OF EXCIPIENTS IN INDUSTRIAL MANUFACTURING OF SOLID DOSAGE FORMS. 387
57. ЖУРАВКО Т. В. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РІДНОЇ МОВИ. 391
58. БРЕГЕДА О. А., НЕЖЕНЕЦЬ С. М. MODERN PAYMENT METHOD: PROBLEMS AND PROSPECTS . 396
59. ZARETSKA A. V. THE INFLUENCE OF THE ETIOLOGY OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS ON CLINICAL MANIFESTATIONS IN CHILDREN. 400
60. ПРИСТАЙ Г. І. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО» 408
61. ШИНКАРЬОВА Ж. В. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОДНА З ДОМІНАНТ ОСОБИСТІСТНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА. 415
62. КОРІННА Г. О. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  ДІТЕЙ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА . 420
63. ЗЕМКА О. І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА СПІВПРАЦЯ ПЕДАГОГА-ВЧЕНОГО І СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА. 426
64. CHERNIH S.A., PASHOVA V.T. LEMISHKO S.M., CONDITION ANALYSIS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF PEA GRAIN (BRUCHUS PISORUM  L.) PROTECTION FROM PEA GRAIN AT STORAGE. 434
65. ЮЙЦЗІН Д.ПРОЕКТНА ТА ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ. 439
66. МІСІНЬКЕВИЧ О. М. АВТОРСЬКИЙ МІФ, ЛІТЕРАТУРНА ІСТИНА ЧИ ІСТОРИЧНА ПРАВДА( ТАЄМНИЦІ САТАНІВСЬКОГО ЛІСУ ЗА РОМАНОМ «ПОВНИЙ МІСЯЦЬ» А. КОКОТЮХИ) 443
67. КУЛИКОВА Н.А., КИЛЬЧЕВСКИЙ А.А., СТАКОВЕЦКАЯ О.К. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И МОНИТОРИН Г СРЕДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СТ АБИЛЬНОСТ И РАЗВ ИТИЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ТЕРРИТОРИИ Г.ИВАНОВО И ИВАНОВСК ОЙ ОБЛАСТИ. 454

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: