VIII Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 8-10 апреля 2020 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 апреля 2020 года в г. София, Болгария
состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
Bilokur D. O.
SOME INTERACTIONS OF THYROID PROFILE INDICATORS AND EEG PATTERNS OF INDIVIDUALS FROM CONTAMINATED AREAS OF SUMY REGION.
11
2.
Danylenko V.
UPDATING THE FIELD OF LOGISTICAL PROCESSES MANAGEMENT IN AGRICULTURE.
17
3.
Gliebova N., Kovalova V.
USE OF BENCHMARKING IN THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND ITS REGIONS.
20
4.
Khamroeva S. M.
THE IMPORTANCE OF THE CORPUS OF SPECIAL TEXTS IN THE LEARNING OF WRITTEN HERITAGE.
28
5.
Koval M. N., Sapozhnyk D. I.
SOFTNESS OF TEXTILE MATERIALS AND ITS IMPORTANCE IN THE FORMATION OF QUALITY AND PROPERTIES OF FINISHED PRODUCTS.
32
6.
Kyreia M. V.
MUSICAL ACTIVITY OF BOHDAN ANTKIV.
40
7.
Materynko M.
DISMISSAL OF JUDGES ON THE RESULT OF NEGATIVE QUALIFICATION ASSESSMENT: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION.
50
8.
Otarbaeva F., Bekbergenova M.
SAǴÍNDÍQ NIETULLAEVTÍŃ POEZIYASÍNDA ÓZ ÓMIRINIŃ SÁWLELENIWI.
57
9.
Ognev V. A., Mishchenko M. M., Mishchenko A. N., Shevchenko A. S.
ABOUT VALUE AND STUDY OF THE VARIOUS RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF A CEREBRAL STROKE.
62
10.
Sakhanda I.
PLANT RAW MATERIAL FOR TREATMENT OF Hypertension.
70
11.
Tsyhanyk  L., Abrahamovych O., Abrahamovych U., Farmaha M., Chemes V.
RELATIONSHIP BETWEEN DECLINE IN BONE MINERAL DENSITY AND DIGESTIVE SYSTEM LESIONS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
72
12.
Voskoboynikova H., Dovzhuk V., Konovalova L., Zavertalyuk K.
DEFINITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT FACTORS OF THE WHOLESALE PHARMACEUTICAL MARKET OF BULGARIA.
78
13.
Абабина Н. В.
НЕРАВНОВЕСНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЯ.
84
14.
Ананьян Е. Л.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ПРОЦЕСІ МАРКУВАННЯ РЕАЛІЙ СУЧАСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ).
92
15.
Андриенко М. М., Павлова М. Ю.
ПРИЧИНЫ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ.
95
16.
Антіпов А. О., Величко С. П., Лопаткін Р. Ю.
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЦИФРОВИМИ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ.
102
17.
Альбещенко О. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАБИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ.
113
18.
Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П.
ЦІЛЕОРІЄНТОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.
121
19.
Бакун О. В., Скидан Т.
ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ АСОЦІЙОВАНИМ З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ПРИ ЗАПЛІДНЕННІ IN VITRO.
132
20.
Баленко О. І., Тоберт О. Ю.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ АВТОМАТИЗУВАТИ ПРОЦЕС РОЗСИЛКИ ПОВІДОМЛЕНЬ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ ПОШТОВИХ СЕРВІСІВ.
141
21.
Березовська Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА.
149
22.
Бразалій Л. П.
З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
156
23.
Вергеліс В. І.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПОКАЗНИКИ ЛАБОРАТОРНОЇ СХОЖОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ CACTACEAE.
162
24.
Верстяк А. В., Верстяк О. М.
ДЕФІНІЦІЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.
170
25.
Вовк О. М., Ковальчук А. М., Тхор А. Я.
ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.
174
26.
Воробець А. Б., Готич Р. І.
АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПОВЕРХНІ МОЛЯРІВ З ПОЗИЦІЇ ОДОНТОГЛІФІКИ.
180
27.
Галунець Н. І.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІН У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
186
28.
Гончар Ю. М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ НИЗЬКОЛАКТОЗНОЇ СОУСНОЇ ПРОДУКЦІЇ.
192
29.
Гнатенко Є. П.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА.
199
30.
Григоренко С. М., Лись Д. А., Лівійський Л. В., Кордюк В. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ДОСТАТНІХ УМОВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КВАДРОКАПТЕРУ НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO NANO.
205
31.
Гулей Л. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ДЕРМАТОЗИ З ДИФУЗНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПЕЧІНКИ НЕВІРУСНОГО ГЕНЕЗУ.
211
32.
Дичко Д. В.
ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАТУС СЛІПИХ ТА СЛАБКОЗОРИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
221
33.
Дуганець В. І., Поліщук А. В., Шевцова А. В.
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНО-ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
227
34.
Жарков А. В.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ ПРОГРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМА ЛАГРАНЖА ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІПЕВТ.
235
35.
Загоруй Л. П., Калініна Г. П., Мазур Т. Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КАРОТИНОВМІСНИХ ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ.
245
36.
Иванов Е. М., Иванов А. Е., Козинчук С. Я., Саенко В. А.
АЛГОРИТМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЕСКД В СРЕДЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
251
37.
Іноземцев А. В.
РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕТРОВСЬКОМУ ПОЛТАВСЬКОМУ КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСІ (1840-1919 рр.).
257
38.
Карпович М. С., Дрозда В. Ф.
ХИЖІ ЧЛЕНИСТОНОГІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР У РЕГУЛЮВАННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ СОСНОВОГО ШОВКОПРЯДА НА ПОЛІССІ УКРАЇНИ.
264
39.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ.
277
40.
Кирилко Н. М., Момот І. С.
АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
289
41.
Ковальська Н. А., Кравчук Д. І.
УМІННЯ СЛУХАТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ.
298
42.
Коваленко В. М.
АКТИВНЕ ЖИТТЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я.
303
43.
Козак Н. Д., Власенко О. М., Козак Д. О.
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ СЛУЖБИ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
307
44.
Концева А. П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГУРТКОВІЙ РОБОТИ З УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ.
317
45.
Кононенко Н. В.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ.
327
46.
Кудря І. П., Шапошник О. А.
Використання ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
332
47.
Куруч А. В., Посохов В. В.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ:РЕАЛІЇ УКРАЇНИ.
338
48.
Клюсов А. Н.
ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ В МЕГАПОЛИСЕ.
342
49.
Литвин А.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ.
346
50.
Малишко Д. В.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.
354
51.
Марущак О. В., Миколюк Д. М., Панасюк Я. П., Скотар В. Т.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ.
357
52.
Мамон О. В.
ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ ВІД ЗОВНІШНІХ ДО ВНУТРІШНІХ ФОРМ ОЦІНЮВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
367
53.
Маслікова К. П.
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ФІТОІНДИКАЦІЙНИХ ОЦІНОК КИСЛОТНОГО РЕЖИМУ ТЕХНОЗЕМІВ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО БАСЕЙНУ.
373
54.
Михненко Г. Э., Ахмад І. М., Чмель В. В.
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
380
55.
Муханова О. М., Шепелєва О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
388
56.
Пискунова Н. В., Лёвкина Л. С.
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ДНР И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
392
57.
Піньковський Г. В., Танчик С. П.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА ЗА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
403
58.
Подлєсна В. Г.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У РОЗГОРТАННІ ПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА.
413
59.
Потапенко М. В., Рамш В. Ю., Шаршонь В. Л.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ.
418
60.
Рищакова О. В., Молодченкова О. О., Петров С. А.
ВИДІЛЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИННИХ ЛЕКТИНІВ З ПРОРОСТКІВ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ, КОНТРАСТНИХ ЗА ОЗНАКОЮ ПОСУХОСТІЙКОСТІ.
422
61.
Родигіна В. П., Бабаджанян В. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
428
62.
Романенко С. Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «LIRA-SAPR».
437
63.
Саєнко Ю. О., Руденко Ю. А., Кравченко О. В., Забарюща А. А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»).
443
64.
Сєваст’янова О. А.
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Й ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВО.
447
65.
Стародубцева Л. С., Яковець А. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА.
456
66.
Ступниченко Т. І.
ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ.
463
67.
Терещук М. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.
467
68.
Турло Н. П., Сокол Т. Г., Михо Е. И.
УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ.
471
69.
Удовиченко І. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
480
70.
Федурко-Попик Ю. С.
ПРОБЛЕМИ ГАЛИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «MUZEUM» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.).
486
71.
Фісун Ю. В., Швець Я. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТИПІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ НА РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ.
494
72.
Фіщук О. С.
ПОЛОЖЕННЯ РОДУ ALLIUM L. (AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL.) У ФІЛОГЕНЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ.
501
73.
Харченко Л. М.
ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА.
504
74.
Циганкова В. А., Волощук І. В., Андрусевич Я. В., Штомпель О. І., Копіч В. М., Ключко С. В., Броварець В. С.
ВПЛИВ ПОХІДНОГО ПІРИМІДИНУ — МЕТІУРУ НА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН КУКУРУДЗИ, БУРЯКА ТА ВІВСА.
514
75.
Цюпак І. М., Шищак Н. Ю.
ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
524
76.
Чевганова В. Я., Мирошніченко Т. В., Олійник. Д. С.
РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
528
77.
Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Бездєнєжних С. В., Максимов А. В.
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
538
78.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ В ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ТА АНАЛІЗІ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ВІБРОСИСТЕМ З ОБРОБЛЮВАНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ.І.: ПОВЕРХНЕВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ.
547
79.
Шеретюк Р. М., Стоколос Н. Г.
ВИДАТНІ ПОСТАТІ ПОЛЬСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
559
80.
Ягодзінська А. С., Котикова О. І.
ДОСТУПНІСТЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ НА РІВНІ НАУКОВО ОБГРУНТОВНИХ НОРМ ДЛЯ ВСІХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.
566

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 11 оценок, среднее 4.64 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: