II Международная научно-практическая конференция “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 23-25 сентября 2020 года Бостон, США. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 сентября 2020 года в г. Бостон, США. 

состоялась II Международная научно-практическая конференция

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-23-25-sentyabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/.

1.
Aliyeva Ye., Huseynova F.
TRUSTWORTHINESS OF SOCIETIES ON THE BASES OF MASCULINITY INDEX.
10
2.
Batyrkhanova A. G., Tulegenova A. Z.
TEACHING SUBJECT KNOWLEDGE IN KAZAKH LANGUAGE AND LITERATURE AND ARTS AS AN EFFECTIVE METHOD OF PRODUCING SKILLS OF CREATIVE THINKING.
17
3.
Botirov M. T., Normatova Sh. A., Tilavoldiyeva D. X., Dabidov M. A.
THE CONCEPT OF SUBSTRATE IN HYDROPONICS!
23
4.
Vanishvil M. M., Nozadze M. I.
PECULIARITIES AND NEED FOR PERFECTION OF BUDGET PROCESS IN GEORGIA’S SELF-GOVERNING CITIES.
26
5.
Dadajanov A., Khojiev A., Muradov R.
ENHANCING OF COTTON CLEANING QUALITY BY USING DYNAMIC METHOD.
42
6.
Dehterenko A.
THE ETHNO-NATIONAL POLICY OF UKRAINE AS A RISK.
52
7.
Ibragimov A. K., Djuraev Alisher Azim o’g’li
ISSUES OF RISK ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT IN BANKS OF UZBEKISTAN.
57
8.
Ivanchenko D. A.
IN VITRO ACTIVITY OF PRODIGIOSIN ISOLATED FROM SERRATIA MARCESCENS IN COMBINATION WITH TWO GROUPS OF ANTIBIOTICS AGAINST GRAM-NEGATIVE MICROORGANISMS.
64
9.
Kubrish N. R., Oleshko L. I., Gurskaya A.
TRAINING FUTURE ARCHITECTS: THE IMPORTANCE OF FORMATION OF AESTHETIC CULTURE.
70
10.
Mammadova Aytan Jeyhun kizi
STUDY OF AZERBAIJANI LANGUAGE AT THE ELEMENTARY LEVEL.
77
11.
Ovchinnikov O. V., Bilonyk D. I., Shumykin S. O., Bilonyk I. M.
APPLICATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF ELECTROSLAG REMELTING FOR REGENERATION OF MACHINE-BUILDING WASTE FROM TITANIUM ALLOY.
81
12.
Olshevska O. V., Olshevskyi V. S.
FORMS OF SELF-IMPROVEMENT AND METHODS OF IMPLEMENTATION OF TREATMENT AND TRAINING EDUCATIONAL PROCESSES OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES.
85
13.
Raspopov V.
HOW TO ASSESS THE SIZE OF THE CORRUPTION COMPONENT OF THE OLIGARCH’S ECONOMIC ACTIVITY.
92
14.
Shushtakashvili V., Shushtakashvili N.
THE RELATIONSHIP BETWEEN FUNDAMENTAL AND APPLIED ESEARCH IN UNIVERSITIES.
102
15.
Tarshyn V. A., Derhousov M. Yu.
THE METHOD OF CORRECTING THE FLIGHT TRAJECTORY OF THE MEANS OF DELIVERY OF RESCUE EQUIPMENT BY ELIMINATING THE BLURRING OF CURRENT IMAGES OF THE CORRELATION-EXTREME NAVIGATION SYSTEM.
109
16.
TretyakovO., Harmash B., Biletska Ye.
DETERMINING THE LEVEL OF DANGER IN THE WORKING ZONE OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS.
113
17.
Topchii O. A., Verchenko M. D.
PROSPECTS OF BREEDING MEAT PASHTES.
123
18.
Абдухаликова Н. Ф., Ирискулов Б. У.
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ИНДИГОКАРМИНА.
127
19.
Ажетова Г. Н.
УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВА.
130
20.
Аносова О. С.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.
135
21.
Батырханова А. Г., Толегенова А. З.
ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЫ И В ИСКУССТВЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
139
22.
Бечко П. К., Власюк С. А., Бондаренко Н. В., Нагорна Ю. І.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ.
146
23.
Біла Ю. М., Горошко В. В., Гордіященко А. Ю.
СТАН І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ.
157
24.
Братченко Л. Є., Комарова О. О.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ — ОРІЄНТИР ДЛЯ УКРАЇНИ.
167
25.
Броваренко С. В., Лінкіна О. А., Шабанов В. І., Броваренко С. В.
ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ДОНОЗОЛОГІЧНИХ СТАНІВ УЧНІВ 5 КЛАСІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЄКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» ТА СТАНДАРТНОЮ ПРОГРАМОЮ.
176
26.
Блажевська Є. В.
ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ.
185
27.
Бортний М. О., Бортна Т. М., Бортний С. М.
ПРОБЛЕМИ ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ.
188
28.
Бондар О. В., Верховод О. В.
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ.
198
29.
Будянська В. А., Мариківська Г.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ У ЗВО.
206
30.
Бурик З. М.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.
216
31.
Васильєва О. А., Владиченко К. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.
220
32.
Верзилов С. Н., Палий М. И., Синяченко О. В., Ермолаева М. В.
НОВАЯ МЕТОДИКА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
229
33.
Видавская А. Г., Лапшин В. А., Видавская А. О.
ОТ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА – К СИСТЕМНОЙ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКЕ И ВЫСШИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОЗНАНИЯ.
235
34.
Вусатий М. В., Потапський П. В.
ЗАСОБИ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ.
245
35.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДИНАМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОСТОРОВИХ СПОРУД.
253
36.
Гладкий Н. А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
263
37.
Горбачова О. Ю.
РОЛЬ ЯК РЕСУРС УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ.
269
38.
Горох В. В., Сміянов В. А.
СПРОМОЖНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ.
275
39.
Гурін Р. С.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.
282
40.
Данилюк О. А., Ярошевський Ю. Р.
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ БАНКМАСТЕР.
286
41.
Дацюк С. Я.
ВІДГОМІН СПІВОЧОЇ ДУШІ: ТВОРЧА СПАДЩИНА АНДРІЯ КУШНІРЕНКА.
293
42.
Джафарова Д.
КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА.
303
43.
Джига М. М.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
311
44.
Демус В. В.
НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ.
314
45.
Драч Д. Л.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.
321
46.
Ергалиева С. Ж., Анесова А. Ж., Оленев С. В., Асанбаева Е. Б.
ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР КАЗАХСТАНСКИХ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ.
332
47.
Желуденко М. О., Сабітова А. П.
GENITIV У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНЄ.
339
48.
Залмен Ефимович Филер
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ.
343
49.
Катеринчук К. В.
БІЛЬ ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.
352
50.
Климович Н. М., Третьякова С. О., Сторожик Л. І.
ВИДОВИЙ СКЛАД І ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО.
355
51.
Клюс Ю. І., Іжболдіна А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
364
52.
Коваленко І. А.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОС-ДИТЯЧОГО МІСТЕЧКА В УКРАЇНІ.
372
53.
Ковшун Л., Хижан О., Терещенко Н., Нестерова К., Синяк А.
ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НАВЧАННЯ В ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛІ ВМІСТУ КСЕНОБІОТИКІВ.
376
54.
Комаров В. А., Сендецкий Н. Н., Сащук С. И.
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПЛАНЕРА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
379
55.
Коптякова Е. Е., Забирова В. Х.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
389
56.
Кузікова С. Б., Низова М. М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ.
399
57.
Кундицька Г. С.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ.
406
58.
Кунда Н. Т., Швандер Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ.
410
59.
Лошкарьов О. Г., Стовба Т. А.
КАНАЛЬНИЙ ЗБІР – ГРОШІ З НЕБА І В НІКУДИ.
414
60.
Марків В. М., Чумак О. Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
424
61.
Мельник В. О.
МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ОДНА З ФОРМ РОЗВИТКУ ГІТАРИСТІВ-ВИКОНАВЦІВ.
430
62.
Мироненко М. А., Дунайчук С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID 19.
436
63.
Миськів Л. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
443
64.
Муляр В. І.
АРІСТОТЕЛІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА.
451
65.
Николюк Н. П., Опалко К. С.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
457
66.
Паламарчук О. М., Євтушенко Н. М.
ЕКОНОМІЧНІ КЛАСТЕРИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
465
67.
Палієнко О. А., Бондар В. В.
СОМАТИЧНЕ ЗДОРОВʼЯ ШКОЛЯРІВ: СТАН, ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.
475
68.
Олексін Ю. П., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО РИНКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
481
69.
Приходько А. Б., Попович А. П., Павличенко В. И., Емец Т. И., Васильчук Н. Г.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
490
70.
Подоусова Т. Ю.
ІНДИКАТРИСА ГЕОДЕЗИЧНОГО СКРУТУ. ПЕРШИЙ ЧЕБИШЕВСЬКИЙ ВЕКТОР LGT-СІТКИ.
495
71.
Полянський В. В.
ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАЯН».
500
72.
Романюк О. Н., Корнієнко К. О., Марущак А. В., Шмалюх В. А.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ SLI ОБ’ЄДНАННЯ ВІДЕОКАРТ.
507
73.
Рябуха М. Ю., Бобро Л. М.
ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СКРИНІНГУ ГЛЮТЕНОВОЇ ЕНТЕРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ.
514
74.
Саврасов М. В.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ У ТІНЬОВОМУ ФІНАНСУВАННІ.
516
75.
Симоненко О. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
522
76.
Стенин А. А., Пасько В. П., Солдатова М. А., Стенин С. А.
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МНОГОФАЗНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
526
77.
Федорова О. А.
ТЕЗИГРАФІЯ, ЯК ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ.
535
78.
Федорук Н. М., Федорук Ю. В.
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МЕЛАНЖУ ІЗ ЯЄЦЬ СТРАУСІВ АФРИКАНСЬКИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ.
542
79.
Фомина М. В., Приходько В. В., Приходько В. В.
ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ.
545
80.
Хвостенко В. С.
СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
552
81.
Хоменко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
557
82.
Шаранова Ю. В.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ БАЗИС ДЛЯ ПОБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У США.
564
83.
Щербінська О. С., Слабкий Г. О.
ШЛЯХИ НАБУТТЯ СІМЕЙНИМИ ЛІКАРЯМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ ЖІНОЧОМУ НАСЕЛЕННЮ.
573

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-124-2 и УДК, выходные данные г. Бостон, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: