II Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 12-14.10.2023 Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

12-14.10.2023 року у м. Чикаго, США

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-12-14-10-2023-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Lishchuk A., Parfenyk A., Karachinska N.
GRADATION OF ECOLOGICAL RISKS FROM SOIL DEGRADATION
11
2.
Житова О. П., Пінчук Ю. В., Нагорний В. А.
ДО ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЛІСІВ ВІД ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ
16

 VETERINARY SCIENCES

3.
Кос’янчук Н. І.
ТВАРИННИЦТВО І ДОВКІЛЛЯ
19

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Басюк Л. О., Максименко Ю. В.
СТАН ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
23
5.
Ключникова А. І., Лісяний М. І.
ВПЛИВ СЕКРЕТОМ ОТРИМАНИХ З ГЛІАЛЬНОЇ ТА НЕЙРОНАЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА РОЗВИТОК НАБРЯКУ МОЗКУ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧМТ
28

 MEDICAL SCIENCES

6.
Kirichuk K., Tsysar Yu.
MODERN VIEW ON MEDICAL TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS (LITERATURE REVIEW)
35
7.
Moroz A., Davydenko O. M.
COMORBIDITY OF HEPATITIS B WITH HAV, HCV AND HIV INFECTION
44
8.
Zubarev I.
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS. BUILDING RESEARCH
48
9.
Білінський І. І., Федорак В. В., Черпак В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ LIFEVAC В УМОВАХ ВІЙНИ
53
10.
Гудар’ян О. О., Чередник Д. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ОСТЕОПАТІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОГНОЗІВ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
55
11.
Ломинога С. І., Черниш І. Р.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПАЦІЄНТІВ
64
12.
Лупу Д. В., Давиденко О. М.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 6-ГО ТА 7-ГО ТИПІВ З РІЗНИМИ КЛІНІЧНИМИ ФОРМАМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
68
13.
Марцинюк О. В., Давиденко О. М.
СКАЗ. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА ТА СПРОБИ ЛІКУВАННЯ
77
14.
Нікіфоров Д. М., Мацько Ю. В., Давиденко О. М.
ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ СПРИЧИНЕНОЇ LEGIONELLA PNEUMOPHILA
81
15.
Пономарьова В. В., Остапенко О. В.
ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ НА РОЗВИТОК РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОТВОРЕНОГО СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ ВЛАСНОГО ТІЛА
90
16.
Сливка В. І., Варварець Р. І., Федоряк С. О.
ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ МІЖ ПРОЦЕСАМИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЮ СИСТЕМОЮ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ
93
17.
Шуст Н. В., Маковійчук В. С., Давиденко О. М.
ОПЕРІЗУВАЛЬНИЙ ГЕРПЕС УСКЛАДНЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
99
18.
Ярошевська Т. В.
НЕЙРОГЕННА АНОРЕКСІЯ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
107

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Nasibova T., Zeynalova G.
IN SILICO EVALUATION OF THE ACTIVITY OF PASSIFLORA INCARNATA ALKALOIDS ON CYTOCHROME P450 (CYP) ENZYMES
114

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Babayeva F. A., Ahmadova R. H., Suleymanova T. I., Babali R. A.
SYNTHESİS OF γ-Al2O3 CATALYSTS FOR THE İSOMERİZATİON PROCESS OF C6-C7 ALKANES BY THE SOL-GEL METHOD
117
21.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
BICYCLE [5.2.1] DEKA-2,6-DION. SYNTHESIS AND PROPERTIES
124
22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Іванушко Я. Г.
ІНТЕГРОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ «В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» НА ТЕМУ «АРОМАТИЧНІ ТА АЛІФАТИЧНІ АМІНИ»
130

TECHNICAL SCIENCES

23.
Chigvintseva O., Rula I., Boyko Yu.
CARBON PLASTIC FOR ANTIFRICTIONAL PURPOSES BASED ON METAL-CONTAINING CARBON FIBER
138
24.
Kungurtsev O., Bondar V., Gratilova K.
TRANSFORMING CLASSES FOR COMPOSITION IMPLEMENTATION
143
25.
Maksimyuk Yu. V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk O. V.
STUDY OF THE INFLUENCE OF TAKING INTO ACCOUNT GEOMETRIC NONLINEARITY ON THE VALUE OF THE RESOURCE OF A CHRISTMAS TREE JOINT UNDER CREEP CONDITIONS
148
26.
Musiichuk N. I., Ivanov Yu. Yu.
SOME ASPECTS OF THE WORK OF BIONIC METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS BAS, BAS-ADAM AND PBAS
151
27.
Pavlovskyy Yu. V., Martyniv O. V., Zakrevska O. V.
MODERN METHODS OF SURFACE NANOSTRUCTURING OF METALLIC MATERIALS
153
28.
Воронін С. В., Ремарчук М. П., Стефанов В. О., Орлюк Ю. К.
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ГІДРАВЛІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРООБРОБКОЮ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
162
29.
Крук Д. В., Галата Л. П., Мазур Я. С.
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ SQL-ІН’ЄКЦІЯМ
167
30.
Нагорний О. В., Жирова Т. О., Нагорний В. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ЗАСОБИ І МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
171

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Карпалюк Т. О.
НЕЛОКАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ КОНВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ У ВИПАДКУ ТРИВИМІРНОГО ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ U
181
32.
Мусаев Али Мeхти
AППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛА МЕЛЛИНА В ТЕРМИНАХ СРЕДНЕЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ ЛОКАЛЬНО СУММИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ
186

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Панасюра Г. С., Корнус О. Г., Корнус А. О., Красовська Г. О.
ЗМІНА ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ВИПАДІННЯ ОПАДІВ НА ПРИКЛАДІ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
193

PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Kononets N., Nestulya S.
STUDENT-CENTERED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATION CONTENT
198
35.
Korzhavykh I. M., Pohoda O. V.
TOLERANCE AS A PROFESSIONAL QUALITY FUTURE TEACHERS
204
36.
Mammadova L.
THE IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
210
37.
Барчі Б. В., Стегура Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
215
38.
Бондаренко Є. О.
ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ФУТБОЛУ)
222
39.
Будянська В. А., Костюшин О. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
229
40.
Журавель І. А.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»
240
41.
Іншакова І. Є., Літвінова С. С.
ХУДОЖНІ ТВОРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ
250
42.
Лук’яник Л. В., Кондратюк Є. О.
АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ У ЗМІСТІ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
254
43.
Павленко І. Г.
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
260
44.
Параскун К. С.
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
266
45.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Зайцева М. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ В РЕГИОНАХ
271
46.
Размолодчикова І. В., Євченко Я. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ АДАПТАЦІЯ МІГРАНТІВ ДО НОВИХ УМОВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
282
47.
Ріпак М. О., Ріпак І. М., Зіньків О. М.
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ВІЛЬНИЙ ЧАС
288
48.
Розман І. І., Ачілова В. М.
ШЛЯХИ ТА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ НУШ
294
49.
Тронько С. Є.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА ЯК ПРОВІДНА ЛАНКА СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
298
50.
Шумілова І. Ф., Цебрій В. О.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
303

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

51.
Гудінова І. Л.
СМИСЛОВІ МАРКЕРИ ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У КОНСТРУЮВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ ОСВІТЯНИНА
315
52.
Калугіна А. О., Шеленкова Н. Л.
ПРОФІЛАКТИКА ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ВИБІР СТРАТЕГІЙ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ
325
53.
Нівінська В. С.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
331

 ART

54.
Салій Н. А.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНОЇ ПІСНІ
340
55.
Сточанська М. П., Чернецька Н. Г.
ВАГОМІ ЧИННИКИ ЯКІСНОГО ЗВУКОУТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ
346

 CULTUROLOGY

56.
Melnichuk M. S.
THE MYTHOLOGICAL COMPONENT OF THE SETTING IN THE FOCUS OF TODAY’S DIGITAL NEO-CULTURE TREND
351

LITERATURE

57.
Осіпчук Г. В.
ІСТОРИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ ПОЕМИ «ГРАЖИНА» АДАМА МІЦКЕВИЧА
355

 POLITICAL SCIENCES

58.
Shapovalova A. M., Goncharov V. V.
MASS COMMUNICATION MEDIA IN POLITICAL PR: STRATEGIES AND TECHNIQUES
364
59.
Бондаренко В. Д.
ІРАНСЬКА ЯДЕРНА УГОДА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АМЕРИКАНСЬКУ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ
370

 PHILOLOGICAL SCIENCES

60.
Avkhutska A. O.
MAIN MOTIVES IN WALD’S STORY «CANTERVILL’S GHOST»
374
61.
Danylchenko I.
ADJECTIVAL PHRASES IN ENGLISH CULTURE NEWS AND UKRAINIAN TRANSLATIONS
382
62.
Grodskaya E. B.
ON THE USE OF ELEMENTS OF STRUCTURAL SYNTAX IN THE PROCESS OF TEACHING THE ENGLISH TEXT TRANSLATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
387
63.
Muntian A.
CONCEPT OF CONFINMENT IN “THE DIARY” OF ANNE FRANK
392
64.
Дейнега О. О., Каніболоцька О. А.
ГУМОРИСТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ СПОРТСМЕНА У НІМЕЦЬКОМУ ПОБУТОВОМУ АНЕКДОТІ
396
65.
Дзюбенко А. І., Віннічук А. П.
СВОЄРІДНІСТЬ БІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ ЯК РІЗНОВИДУ БІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ
402
66.
Мунтян О. О.
КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ У ФОРМУВАННІ СОЦІУМУ
406
67.
Требухова Н.
ЧАСТИНОМОВНА НАЛЕЖНІСТЬ ЗАПАХОВОЇ ЛЕКСИКИ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ІВАНА ДРАЧА І ЛІНИ КОСТЕНКО)
410
68.
Чигура Н. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЗЛОЧИН» В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВІ НА МАТЕРІАЛІ ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНІВ Б. КОЛОМІЙЧУКА «ВІЗИТ ДОКТОРА ФРОЙДА ТА А. КРІСТІ «MURDER ON THE ORIENT EXPRESS»
414

ECONOMIC SCIENCES

69.
Chkan I.
FINANCIAL AND ECONOMIC DISSONANCES OF THE CONSEQUENCES OF THE WAR IN UKRAINE
420
70.
Pistunov I.
CALCULATION OF POSSIBLE DAMAGES THAT MAY BE ASKED BY THE CLIENT WHO REFUSED CONTRACT EXTENSION
425
71.
Tsibadze M., Tukhashvili M.
SOCIAL IMPACT OF EMIGRATION AND RURAL-URBAN MIGRATION IN GEORGIA
432
72.
Бурліцька О. П.
ЦІНОУТВОРЕННЯ В РИТЕЙЛІ
436
73.
Ковальчук І. М.
ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
442
74.
Крачок Л. І.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
447
75.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ФІНАНСОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
451
76.
Мямлин В. В.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ СВЯЗЬ С УЧЕНИЕМ ЖИВОЙ ЭТИКИ
462
77.
Плахотнік О. О., Жоріна А. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРА КРЕАТИВНОГО ТИПУ
473
78.
Польова Т. В.
СТВОРЕННЯ КЛУБУ НА БАЗІ КАФЕДРИ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
477
79.
Тараненко О. О., Слободяник І. М.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
481

 LEGAL SCIENCES

80.
Петечел О. Ю.
ДЕТЕРМІНАНТИ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
485
81.
Піцик В. Р., Киян В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
489

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: