fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE” 11-13 декабря 2019 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 декабря 2019 года в г. София, Болгария

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
ІГНАТИШИН В. В., ІЖАК Т. Й., ІГНАТИШИН А. В., ІГНАТИШИН М. Б., ІГНАТИШИН В. В. ГЕОФІЗИЧНІ ПОЛЯ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ: ГЕОДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ.
14
2.
ГОДЛЕВСЬКИЙ П. М., САРАТОВСЬКИЙ О. В., ВІННІК Ю. В. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО СПЕЦИФІКИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
25
3.
SHAMONYA V., YURCHENKO A., KHVOROSTINA YU., LOBODA V. NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION ON OPEN EDUCATIONAL RESOURCES.
37
4.
ЛІЗУНОВ С. І., КОСТЕНКО В. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ.
41
5.
АВАЛБАЕВ Г. А., МАМАДИЁРОВА. Ш. И. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ МЕТАКАОЛИНА И ИЗВЕСТНЯКА.
51
6.
ANDRIIEVSKA L. V., KOPTIUKH L. A., ZOLOTAROVA O. G. USE OF EUCALYPTUS CELLULOSE IN THE PRODUCTION OF SANITARY PAPER.
56
7.
ANTONINA A. FOOD AS INFORMATION BALANCE MAKER: POETICS FEATURES OF ALTERNATE HISTORY (ON THE BASIS OF M. BOCIURKIW AND S.FRY NOVELS).
59
8.
АЩЕПКОВА Н. С. АНАЛІЗ СИЛОВОГО ПЕРЕДАТНОГО ВІДНОШЕННЯ СХВАТУ.
63
9.
БУРЦЕВ О. В., ГАЙДАШ І. С., ШАБЕЛЬНИК О. І., ГАЙДАШ І. А. РАДИКУЛЯРНІ КІСТИ ЩЕЛЕП: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
68
10.
БАЙДАК І. І. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
73
11.
CHYRVA O.,  BOIKO M. THE IMPORTANCE OF ECONOMIC SECURITY IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE.
84
12.
ЗАХАРОВА И. В., РОЯНОВ В. А., КРЮЧКОВ Н. С. ВПЛИВ ПУЛЬСУЮЧОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО ПОТОКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОДІВ, ПРИ УТВОРЕННІ ПОКРИТТІВ.
88
13.
БОРИСОВА Т. С. СЕМАНТИКА ЗАГОЛОВКУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ С. КІНГА.
94
14.
БУДЯК В. В. МОДЕЛІ У ВІЦІ – НОВА ТЕНДЕНЦІЯ В СВІТІ МОДИ.
105
15.
КОЗИРЄВА В. П., БУРЛО Є. В. МИРОВА УГОДА В СУЧАСНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ.
109
16.
БУРОВА Т. А., ТИМОШЕНКО О. С., БАЙРАК К. С. ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ.
114
17.
ГАРАГУЛЯ Г. І., МАТКОВСЬКА С. Г., ЖДАНОВА А. К., МІТРОФАНОВА Я. С., СНІМЩИКОВА В. Є. КОМЕНСАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ТВАРИН ТА ЇХ ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ.
123
18.
ГАРАПКО Л. І. ВАЖЛИВІСТЬ ЗАРУБІЖНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ.
131
19.
ГЕРАСИМЕНКО О. В. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) В КОНТЕКСТЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.
136
20.
ГЛУХОВА Н. В. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТИПОВ ГАЗОРАЗРЯДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
143
21.
ДАВИДЕНКО В. Б., МИШИНА М. М., РОЙ Н. В., ШТЫКЕР С. Ю., БЕВЗ С. И. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА АНТИБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.
151
22.
ДОЛИННИЙ Ю. О., ОЛІЙНИК О. М. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ.
155
23.
DYCHKO E. A. THE DYNAMICS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM THROUGH PHYSICAL CAPACITY TESTS IN PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN WITH SCOLIOSIS.
159
24.
EVSTIGNEEV I. V. SCREENING OF COLORECTAL CANCER YEVSTIHNIEIEV IHOR VOLODYMYROVYCH.
166
25.
EFREMOV S. V. THE WAYS OF THE DEVELOPMENT OF THE READING SKILLS OF THE STUDENTS.
171
26.
ЗАБОЛОТНА А. В., АНДРІЙЧУК Т. П., ЧЕРМАК В. І., СЕНЧУК А. Я. ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ІЗ ГРУП ВИСОКОГО РИЗИКУ.
174
27.
ЗАСТАВА І. А. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ : ЦИФРИ І ФАКТИ.
183
28.
ИВАНЕНКО С. В. ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ).
193
29.
ІЩЕНКО В. А., КОЗЕЛЕЦЬ Г. М. ВПЛИВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЯРОГО ПЛІВЧАСТОГО ТА ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЮ В СТЕПУ.
199
30.
КНЯЗЕВИЧ А. А., ГОРДИЙЧУК О. О. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ.
204
31.
КОРОТУН О. В. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ БАЗ ДАНИХ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
213
32.
ЯРОВИЦЬКА Н. А., КОНОТОПЦЕВ Б. DEGENERATIVE ARTS AS A SYMBOL OF HUMAN RESPONSE TO TOTALITARISM.
224
33.
KOVALOVA A., AVRUNIN O. STUDY OF THE POSSIBILITIES OF CAPILLAROSCOPY IN ASSESSING THE STATE OF MICROCIRCULATION.
229
34.
ЧУПРІНА М. О., ГОНЧАРЕНКО О. О., КОРЕНКО Д. В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ.
235
35.
КРАЙЧУК А. В., ОСТАПЧУК Н. А. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ.
243
36.
КРАСНОБОКИЙ Ю. М., ТКАЧЕНКО І. А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ».
249
37.
КРАСНОВА О. І., ПЛУЖНІКОВА Т. В., ЛЯХОВА Н. О., ТОВСТЯК М. М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
261
38.
КРАСНОШАПКА Д. В. ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ.
265
39.
КУЗНЄЦОВ П. В., ГРИНЬ С. О., ДЕЙНЕКА Д. М. СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.
270
40.
КУІМОВА А. С. СТІЙКІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОТЯГОМ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ.
277
41.
PETRUSHKA I., LATSYK N., ANTONIUK V. AUTOMATION OF THE CALCULATION OF THE MAXIMUM PERMISSIBLE EMISSION FOR POLLUTANTS ACCORDING TO PJSC “IVANO-FRANKIVSKСEMENT”
285
42.
LEVYTSKA O. H. SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METAL COMPOUNDS AND WAYS TO REDUCE IT.
292
43.
ЛИТВИНЕНКО В. А. АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.
296
44.
МАРИНЧЕНКО Г. М., БЄЛЯЄВА К. О. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ.
303
45.
МЯЛЮК О. П., МАРУЩАК М. І., БАБ`ЯК В. І., БАБ`ЯК О. В. ЛАБОРАТОРНІ МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ З ОЖИРІННЯМ ПУБЕРТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.
309
46.
МАТВІЇШИН А. Й., МАТВІЇШИН А. А. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ.
314
47.
БОНДАРЕВСЬКА О. М., РИЦАР А. О. МІСЦЕ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У БЮДЖЕТНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ.
319
48.
НАЗАРЕНКО О. В., ІВАНЧЕНКО А. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КИСЛОТНОЇ ПЕРЕРОБКИ ФОСФОГІПСУ.
328
49.
МЕЛЬНИКОВА О. А., НАЗАРУК Р. Р. ОЦЕНКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ, ОСНОВАННОЙ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Λ‑КООРДИНАТ.
332
50.
НАТАЛИЧ О. С. РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
338
51.
НІМЧИН Т. О., КОРОСТИЛЕНКО Л. П., ЦУКАНОВА З. А. СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ.
351
52.
ПУЛАТОВА С. М. НОВЫЕ ИДЕИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
357
53.
ОКСАНИЧ М. П. СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСИКИ ПІДРЯДНИХ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
360
54.
ОЛІЙНИК Я. Б. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА: ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР.
370
55.
ОПОШНЯН С. І., КОЛОМІЄЦЬ Н. Г., НІЖНІЧЕНКО О. С., ЗІНЧЕНКО Н. В. ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ РАПТОВОЇ КАРДІАЛЬНОЇ СМЕРТІ.
380
56.
ПЕТРУК М. М., ПЕТРУК Ю. М. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
385
57.
ПОВХАН І. Ф. ПИТАННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НЕПОВНІСТЮ ВИЗНАЧЕНИХ БАГАТОЗНАЧНИХ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ВИГЛЯДІ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ В ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ.
390
58.
PODCHASHINSKIY YU., SHAVURSKIY YU., SHAVURSKA L. FRACTAL MODELING AND COMPRESSION OF DIGITAL VIDEOIMAGES CONTAINING MEASURING INFORMATION ON OBJECTS GEOMETRIC PARAMETERS.
396
59.
ПОЛЯКОВА О. Ю., ШЛЫКОВА В. А. АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ.
407
60.
КОБЯКОВА І. К., ПОМАЗАНОВСЬКА С. О. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЯК МІНІМАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
412
61.
ГУЛА Є. П., РИМАРЧУК А. О., РУДЕНКО М. Ф. МИСТЕЦТВО ШРИФТОВИХ КОМПОЗИЦІЙ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ.
421
62.
РОДІОНОВ П. Ю. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМ.
437
63.
РУДНІЧЕНКО М. М. АКТИВІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
442
64.
РУХМАКОВА О. А., КАРПЕНКО И. А., ЯРНЫХ Т. Г. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНЫМ РИНИТОМ.
446
65.
СОПІЛЬНИК Л. І., СОПІЛЬНИК Р. Л. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОПУСКУ АДВОКАТІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
449
66.
СЕРДЮК Н. М., РУДЕНКО В. С. АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА АГРЕСИВНУ ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ.
454
67.
СНЯДОВСЬКИЙ Ю. О., ЗАХАРЕВСЬКА Н. С., СНЯДОВСЬКА Т. Ю. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ У ФРАНЦІЇ.
458
68.
SOKOLOVSKAYA О., VALEVSKAYA L., SHALENYY V., SHULYANSKA A. MAIN TRENDS OF RAPAC PRODUCTION IN UKRAINE.
468
69.
СЕРГІЄНКО Л. Г. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН.
474
70.
СІНЬКІВСЬКИЙ В. А. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ, РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ Е-НАВІГАЦІЇ.
480
71.
СОКОЛОВСЬКА І. М., УМРИХІН Н. Л. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
487
72.
СОЛДАТЕНКО О. А., ПЛЕСКАЧОВА В. С. ДЕЯКІ ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ.
496
73.
ЄВТЮШКІНА А. М., КАЛЮЖНАЯ О. С. РОЗРОБКА НОВОГО ВИДУ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОДУКТУ З ДОДАВАННЯМ ЛАМІНАРІЇ ТА СТЕВІЇ.
501
74.
САВОСТА Р. В. ОСОБЛИВОСТІ НАВІГАЦІЙНО-ГІДРОГРАФІЧНОГО І ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ БАЛКЕРІВ ТИПУ “HAMMOLIA MALTA” В РАЙОНАХ СЕРЕДЗЕМНОГО І ЧОРНОГО МОРІВ.
506
75.
НАНІВСЬКА Л. Л. ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ НАТО.
510
76.
БРАТАШ М. Й. ТЕХНОЛОГІЯ ЯБЛУЧНОГО ДЕСЕРТУ З ПРЯНО-ОВОЧЕВОЮ НАЧИНКОЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ДИСБАЛАНСОМ ВАТА –ДОШІ.
515
77.
ФЕДЧЕНКО В. М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ІНШОЇ ОСОБИ, ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ПРАВ.
524
78.
ПЫШНЕВ С. Н., ЧАНГ-ЛИ Ю. «СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА».
529
79.
ДОВГАЛЮК Б. П. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАМІНИ КОКСУ ПИЛОВУГІЛЬНИМ ПАЛИВОМ.
539
80.
BAKUN O., JHALANI S. SPECIAL THERAPY ON THE ANTIOVARIAN ANTIBODIES LEVEL IN WOMEN WITH INFERTILITY ACOSSIATED WITH ENDOMETRIOSIS BEFORE IN VITRO FERTILIZATION.
547
81.
БОНДАРЄВ А. С., ЖИЛЕНКО Т. І. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТІМБІЛДІНГУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ.
553
82.
ХИЖНЯК І. М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА.
557
83.
ВЕРЕСОЦЬКИЙ Ю. І., ТУФЕКЧІ В. І. CFD-ОГЛЯД МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКУ ТЕПЛОНОСІЯ В КОНВЕКТИВНИХ ДИСКОВИХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СУШАРКАХ.
567
84.
ЛИТВИНЕНКО В. В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
577
85.
АХРАМОВИЧ В. М., ЧЕГРЕНЕЦЬ В. М. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ БЕЗПЕКИ.
583
86.
ТАРАСЕНКО І. М. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
588
87.
НАЛИВАЙКО Л. Р., ЗЄЛЄНІНА М. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕПОВНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ.
598
88.
МЕЛЬНИК Н. І. ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
602
89.
KOZYREVA V. P., TYMCHYSHYN M. A. COMPOSITION OF THE LANDS OF INDUSTRY AND TRANSPORTATIO.
610
90.
ТОПАЛОВА І. А. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ.
614
91.
ЯЛЛІНА В. Л. ВНЕСОК УЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ У РОЗРОБКУ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
621
92.
PIDDUBNA A. A., VIVSIANNYK V. V., PLAKSYVA T. O., MAKOVIICHUK K. Y. A COMPARATIVE EVALUTION OF THE REBAMEPID AND KANEFRON MEDICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL DISEASE OF STAGES II-III COMBINED WITH EROSIVE-ULCEROUS LESIONS OF THE STOMACH AND DUODENUM.
628
93.
SHARAPOVA E. N. MODIFICATION OF FORMS OF SPERM IN THE TESTICLES OF MEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM.
631
94.
ДМИТРЕНКО А. В., ФУРМАН Ю. Ю., СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ.
637
95.
СВІТЛИЧНИЙ О. О., П’ЯТКОВА А. В. ВЕЛИКОМАСШТАБНА ОЦІНКА ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗЕМЕЛЬ: ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ.
645
96.
BIELIAYEVA O. YU., SAMOKHINA V. O. COMMUNICATIVE PROPERTIES OF SONG AND DRAMATIC INFORMEME.
650
97.
ПАЛАМАР А. О., КЛЮЙКО А. А., ГРОЗАВ А. М., СКРИНЧУК О. Я. РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ.
659
98.
ГАВРИСЬ П. О., ГАВРИСЬ М. О., ГАВРИСЬ О. М. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ЗЕМЛЮ.
664
99.
ШАБАТУРА Т. С., КАЛЬЧЕВА О. Г., РОГАЧКО А. В. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
675
100.
САПОЖНИК Д. И., ДЕМИДЧУК Л. Б., АМИРОВА Р. И. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСТОЧНИКИ.
680
101.
ТЄЛИШЕВА Т. О., МЕЛІКОВ Є. О. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ВИБОРУ ЖИТЛА ДЛЯ ОРЕНДАРІВ.
691
102.
КАРАБІН О. Й. ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В STEM-ПРОЄКТАХ.
698
103.
ЮР’ЄВА Н. П. АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ.
703
104.
ЯРЕМЕНКО Л. М. КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ: ПОТЕНЦІЙНИЙ СЛОВНИК СТУДЕНТА-ІНОКОМУНІКАНТА.
711
105.
КИСЕЛИЦЯ О. М., ЯВОРСЬКА Н. В. РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА.
717
106.
KLOCHKOV D. A. KEY CHALLENGES OF THE AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE.
728
107.
ШАБАТУРА Т. С., ЯЦЕНКО В. Р., БРОВКО А. В. АГРОІННОВАЦІЇ – ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ГАЛУЗЕВОГО ЗРОСТАННЯ.
731
108.
БЕРЕЗОВСЬКИЙ А. П., ТРУС О. М., ПРОКОПЕНКО Е. В. СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.
738
109.
ТРОЦЕНКО В. В., ОСТАПЧЕНКО К. Б. ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОСІТКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ.
742
110.
ОДИНЕЦЬ Т. А., ОСТАПЧЕНКО К. Б. ОЦІНКА СТАНУ ОБ’ЄКТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ЙОГО ЧАСОВОГО РЯДУ.
751
111.
ПЕТРИШИН Л. Й. ТВОРЧА МОТИВАЦІЯ ДО КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
760
112.
БРАТКОВ С. І., ТЕРЕЩЕНКО В. В., ГОРБУНОВА О. Ю. ЗНАЧИМІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
764
113.
ОСТАПЧУК В. Г., ПАРФЬОНОВА І. В., ЗІМАГОРОВА Н. О., ЛИПЧУК В. В. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТУПІНЬ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ДІТЕЙ.
772
114.
КОВАЛЕНКО А. В. ПРОБЛЕМИ КІНОПЕРЕКЛАДУ: СТРАТЕГІЇ ПЕРЕДАЧІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ЕКРАНІЗАЦІЇ РОМАНУ ШАРЛОТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР»
776
115.
МАЛЯРЕНКО О. Є., СТАНИЦІНА В. В., КРИСАНОВА І. М. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.
784
116.
ЛУЦЕНКО В. Д., АФАНАСЬЄВА І. В. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ.
797
117.
PROTSAK T. V., ZABRODS`KA O. S., HOVANETS K. R. MORPHOGENESIS OF THE MAXILLARY SINUS IN PEOPLE OF MATURE AGE.
804
118.
ГРИГОРУК Ю. М., БАЛІЦЬКА О. П., ЗЛАГОДА В. С. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА.
811
119.
ШИНКАРЕНКO І. O., ВOЛOШИНА Г. Ю. ПСИХOЛOГІЧНИЙ ПOРТРЕТ МАНІЯКА.
815
120.
МАЄВСЬКА О. О. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ.
825
121.
СКОПЦОВ К. В. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОРТОВО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ, МОРСЬКИХ КЛАСТЕРІВ, ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН.
836
122.
ПАЛАМАР А. О., ПАЛІБРОДА Н. М., СКРИНЧУК О. Я., КЛЮЙКО А. А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.
848
123.
ДІМОВА М. І., ЯМБОРКО Н. А. ВПЛИВ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛУ НА ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ ГРУПИ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ.
853
124.
СУХАНЬ Д. С., ЛЮДКЕВИЧ Г. П., ВЕЛИКОЦЬКИЙ Т. М., СОЛОВЕЙ О. С., КОВАЛЬЧУК О. І. РОЛЬ PPARG ГЕНУ У РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ, МІГРЕНІ, НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ, АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ.
858
125.
ЛЮДКЕВИЧ Г. П., СУХАНЬ Д. С., ЛИСИЦЬКА Є. В., ОРЛЕНКО В. С., ГАЙДУКОВ Н. В. ЗНАЧЕННЯ ГЕНУ ACE ТА ЙОГО ПОЛІМОРФІЗМІВ У РОЗВИТКУ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
866
126.
БУЛАТ Н. М. ПРАВОВА ОХОРОНА ДОМЕННИХ ІМЕН: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.
875
127.
ЛЮДКЕВИЧ Г. П., СУХАНЬ С. С., БОТАНЕВИЧ Є. О., ВЕРСТЮК С. Б., ТКАЧЕНКО Ю. О., ГУМЕНЮК Р. О. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ UCP-2 ALA/VAL ЯК ПРЕДИКТОР РІВНЯ ВИТРИВАЛОСТІ.
881
128.
PAVLIUKH L., TODOROVYCH О., SYROTINA I., KOVALSKA V., SUTCOVENKO E. ECOMAT AS A SOLUTION OF WASTE ISSUE.
889
129.
КОПЕЛЮК О. О. ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ СПАДЩИНИ ІВАНА КАРАБИЦЯ В АСПЕКТІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТВОРЧОСТ.
893
130.
ALIEVA T., DZHAFAR K. ACTUAL ASPECTS OF PREVENTION OF REPRODUCTIVE LOSSES.
900
131.
ГАЛАЙ Т. О. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕНІ.
906
132.
БАЛАНЕНКО О. Г., Д’ЯКОВА К. О. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
909
133.
КОРЕПАНОВ Г., ЧЕРНЕНКО Д. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.
916
134.
ВАРІНА Г. Б. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДИЗУЮЧИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ.
924
135.
КОСІЛОВА О. Ю., ДРОКІНА О. М., БАЗЯН А. А., АРЗУМАНОВА І. В. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
935
136.
КОСІЛОВА О. Ю., ДРОКІНА О. М., АРЗУМАНОВА І. В., БАЗЯН А. А. ВИВЧЕННЯ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ДІАПАЗОНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
939
137.
SERDIUK V. M., KOTOVA A. V. SIGNIFICANCE OF OLD ENGLISH CONSTRUCTION BE + PARTICIPLE II IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERFECT FORMS.
942
138.
BURDA N. P. MANAGEMENT OF EDUCATIONAL POTENTIAL AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN A MARKET.
947
139.
TISHCHENKO S. M. PRINCIPLES AND THEORETICAL APPROACHES TO EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT.
954
140.
АНДРУШКО М. О., ЛИХОЧВОР В. В. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ГОРОХУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ВИДІВ ТА НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ.
962
141.
БАРАХТЯН Н. В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
973
142.
ДРАЧУК В. М., КОПЧУК Т. Г., ЩУДРОВА Т. С., ГОРОШКО О. М. МОТИВОВАНИЙ СТУДЕНТ – УСПІШНИЙ СТУДЕНТ
982
143.
АБАТУРОВ О. Є., НІКУЛІНА А. О., КОЛБАСІН П. О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ.
988
144.
ГЕРАСИМЧУК Т. В. ТРУДНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
996
145.
ГУБАРЕВА О. С. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
1001
146.
ГАЛУШКІН Г. С. ЖАНРОВА ТА СТИЛЬОВА ПАЛІТРА СУЧАСНОЇ ГІТАРНОЇ МУЗИКИ.
1007
147.
ПЕСОЦКАЯ Л. А., ДЕМЧЕНКО Т. Д. ПРИМЕНЕНИЕ КИРЛИАНОГРАФИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
1010
148.
КОРНІЄНКО В. О., ДОБРОВОЛЬСЬКА Л. П. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
1016
149.
PIKAS O. B. COMPARATIVE ANALYSIS OF THEIR INDICATORS SPECTRUM OF FATTY ACIDS OF LIPID IN PLASMA AND ERYTHROCYTES OF BLOOD IN PATIENTS WITH CASEOUS PNEUMONIA.
1025
150.
МЕРЗЛІКІН С. І. РОЗРОБКА УМОВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОФАЖУ В ОБ’ЄКТАХ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ.
1029
151.
ЛАЗУРЕНКО В. В., ЛЯЩЕНКО О. А. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ У ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ.
1037
152.
ДАЩУК А. А. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОМИОЗИТА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.
1041
153.
ГРЕЧКОВСЬКА М.О. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЇХ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ.
1046
154.
ЯСНОГУРСЬКА Л. М. ПРО СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
1051
155.
БОРОДИНЯ В. В. ОЦІНКА НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН.
1058

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: