IX Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 28-30.06.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

28-30.06.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-28-30-06-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Нікітіна О. В.
СОЛОМА – ПЕРСПЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
10

 VETERINARY SCIENCES

2.
Gutyj B. V., Martyshuk T. V., Verveha B. M., Leskiv Kh. Ya., Vyslotska L. V.
STUDY OF THE ACUTE TOXICITY OF THE DRUG “BUTASELMEVIT” ON LABORATORY ANIMALS
14

 MEDICAL SCIENCES

3.
Bagatska N. V., Havenko H. A.
EVALUATION OF CHROMOSOMAL INSTABILITY IN GIRLS WITH MENSTRUAL DISORDERS WHICH ARE COMORBID WITH NERVOUS SYSTEM DISORDERS
20
4.
Bondariev R. V., Ivantsok V. M., Bondarieva O. O.
ADAPTED BACTERIOPHAGES IN THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN ELDERLY AND SENILE
25
5.
Соколенко М. О., Хованець К. Р.
РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ КОРОНАВІРУСНОЇ ПНЕВМОНІЇ
31
6.
Акентьєв С. О., Березова М. С.
ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ ПРИ УШКОДЖЕННІ НИРОК
38
7.
Кравцова К. А., Соловей В. М.
ВПЛИВ ТОКСОПЛАЗМОЗУ НА РОЗВИТОК ПЛОДА У ВАГІТНИХ
43
8.
Левін Т. І.
ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ЙОГО РОЗВИТКУ У ЛІКАРІВ-ПСИХІАТРІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
48
9.
Павликівська Б. М., Недоступ І. С.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ У ПІДЛІТКІВ З ГАСТРОПАТОЛОГІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
52
10.
Ярошук Ю. П., Соловей В. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІПШЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК
58

CHEMICAL SCIENCES

11.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
ОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ О-КСИЛОЛА И ЕГО 4-ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ НА ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
62
12.
Ненастіна Т. О., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О., Романюк А. Д.
ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИВІВ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ
71

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Bodashevskyi D. R., Potapova K. R.
RESOLUTION AND QUALITY ENHANCEMENT OF IMAGES IN REAL TIME: MODERN APPROACHES TO UPSCALING
79
14.
Bronov I. V.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: EMPOWERING THE FUTURE OF IT
82
15.
Chyhur L. Ya., Chyhur I. I.
APPROACHES TO ADJUSTING CONTROLLERS TAKING INTO ACCOUNT THE ESTABLISHED QUALITY CRITERIA
85
16.
Kholiavik O. V., Lashyna Yu. V., Slobodianiuk I. V., Tkhoruk I. S.
DETERMINATION OF THE DISTRIBUTION OF STRESS-STRAIN STATE PARAMETERS USING A SPECIAL PROGRAM DEFORM-3D FOR THE PROCESS OF FORMING TUBULAR PARTS FROM HARD-TO-DEFORM STEEL USING A PUNCH THAT HAS A TRADITIONAL PROFILE
90
17.
Kolodiazhnyi V. V.
UNLOCKING THE POTENTIAL OF NEURAL NETWORKS IN THE MEDICAL FIELD
96
18.
Vasylkovska I. O., Kozhushko B.
QUANTUM LEAP: UNLEASHING THE POWER OF TOMORROW
100
19.
Барановський Д. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСІВ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ’Я
103
20.
Василяйко І. І.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ВИСОКИМ ТА НАДВИСОКИМ ПРОСТОРОВИМ РОЗРІЗНЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
108
21.
Данилюк І. В., Данканич Ф.
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ «ЛЮДИНА–ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
117
22.
Кузьмич О. Й., Лапицький І. В., Богданов С. С.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ В УМОВАХ ВІБРАЦІЇ
126
23.
Мороз Л. Б., Угриновський А. В., Мороз М. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
130
24.
Неділько Д. С.
THE RESILIENCE OF UKRAINIAN PROGRAMMERS IN THE FACE OF THE RUSSIAN INVASION
134
25.
Пеліхатий М. М., Чуєнко О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ
137

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Alekhin A. D., Rudnikov Ye. G.
IMPACT OF ELECTRIC, MAGNETIC AND GRAVITY FIELDS ON THE MAGNITUDE OF SPATIAL INHOMOGENEITY OF THE LIQUID IN THE VICINITY OF THE CRITICAL POINT
147
27.
Ахиев Алаббас Сейди оглы
О ЗАДАЧЕ ВЛИЯНИЕ ОТВЕРСТИЯ НА РАЗВИТИЕ ТРЕЩИНЫ ПРОДОЛЬНОГО СДВИГА
155

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Кирилюк В. П.
ГОЛОВНІ РЕЧОВИННО-СТРУКТУРНІ ТА ГЕОЕВОЛЮЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОДОКЕМБРІЙСЬКОГО ФУНДАМЕНТУ ЩИТІВ ДАВНІХ ПЛАТФОРМ
163

 ARCHITECTURE

29.
Keskin Muhammed Abdullah
RELIGIOUS ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE SELJUK PERIOD
171

 PEDAGOGICAL SCIENCES

30.
Oniani L.
NON VERBAL ERROR CORRECTION IN EFL CLASS
174
31.
Анастасова Н. М., Жадько О. А.
РАННЄ ВТРУЧАННЯ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
179
32.
Євдоченко О. С.
ОСНОВНІ ВМІННЯ ХІМІКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
183
33.
Черевко А. Д., Самойленко В. О., Шейко М. О., Носенко К. О.
СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ОСОБИСТОСТІ
187
34.
Штельмах Г. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
194
35.
Штепа Л. Г., Прозапас Ж. М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ООП У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ СОФІЇ РУСОВОЇ
201

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

36.
Prosandeeva L. E.
LEADERSHIP IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE
209
37.
Кучинова Н. М., Московець Т. Л.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ
215
38.
Кучинова Н. М., Огір О. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ ПІДЛІТКІВ З БАТЬКАМИ
218
39.
Моцаренко Г. В.
СУЧАСНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЛОЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
222

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

40.
Kochubei T. D., Tkachuk Yu. V.
FORMATION OF SOCIAL SKILLS (SOFT SKILLS) IN FUTURE SOCIAL WORKERS
232

 ART

41.
Sharykov D.
MICROILUSION OF MODERNITY: REPRESENTATIVE CONTEXT, PECULIARITIES AND SPECIFICITY
237
42.
Роюк Н. В.
ГЕРМЕНЕВТИКА В МУЗИЦІ ЯК СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕКСТУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ОРИГІНАЛУ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ У СУЧАСНОМУ ВИКОНАВСЬКОМУ ПРОСТОРІ
243

 POLITICAL SCIENCES

43.
Войтович О. І.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ МЕМУАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
249
44.
Панченко Г. О.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
258
45.
Петренко І. І.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
264

 PHILOLOGICAL SCIENCES

46.
Kuts M. O.
COMPARATIVE ANALYSIS OF WAYS OF CONVEYING POLITENESS IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES
270
47.
Дружинець М. Л., Сікорська О. О., Шаніна О. С.
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: ОРФОЕПІЯ ЗВУКОСПОЛУК
275
48.
Кечеджі О. В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
283
49.
Малінська Г. Д.
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ТЕМА НАУКОВОГО ЖИТТЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
288
50.
Шаргун Т. О., Жукова А. Р.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
292

 ECONOMIC SCIENCES

51.
Mosiashvili V., Diasamidze M.
CLUSTER ANALYSIS — MODERN APPROACHES IN BANKING MANAGEMENT
298
52.
Novykova I.
EDUCATION EXPORT AS A GLOBAL BUSINESS
308
53.
Боденчук Л. Б., Боденчук С. В., Нідельчу В. В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
313
54.
Волинець Л. М., Божок Ю. О., Пеньківська К. С., Кугаєвська Н. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ
318
55.
Діленко В. О., Соколов К. С.
ОЦІНКА РІЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «ВИТРАТИ-ВИПУСК»
326
56.
Крочак О. І.
ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
331
57.
Кудрявцев В. М.
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
334
58.
Лещенко І. А.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕМОНТУ
342
59.
Максименко В. В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
347
60.
Орищин Т. М., Ольшанецький О. В.
ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
351
61.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
358
62.
Тарабан Н. О.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ Й АНАЛІЗУ ЗБУТУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
369

 LEGAL SCIENCES

63.
Гринько Д. Ю.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ВИКРАДЕННЯМ ДІТЕЙ, ЯКІ ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
375
64.
Жук І. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН ЄС
378
65.
Кіяниця В. М., Котенко Т. А.
ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
382
66.
Коваленко І. А., Наумович Н. Ю.
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
391
67.
Корунчак Л. А.
ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ
395
68.
Кузьменко О. Ю., Петухов П. А.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ МОРЯКІВ ТА ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ
398
69.
Олійник А. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ
405
70.
Резворович К. Р., Ярина Я. І.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРАВОВУ ОСНОВУ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ
414

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: