fbpx

V Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 8-10 ноября 2020 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 ноября 2020 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась V Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-8-10-noyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Галицька М. А., Кулик М. І., Міленко О. Г., Тараненко А. О.
ВПЛИВ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ АСИМІЛЯЦІЇ ВУГЛЕЦЮ ПРИ ВИРОЩУВАННІ МІСКАНТУСУ (Miscanthus x giganteus)
13
2
Романов С. М., Третьякова С. О., Войтовська В. І., Орел О. О.
ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ОБРОБЛЕННЯ ПРЕПАРАТАМИ
18
3
Собко М. Г., Бутенко А. О., Лугченко А. М., Костюк В. В., Колодій В. М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
25

 VETERINARY SCIENCES

4
Супрович Т. М., Яцина С. В.
ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ЗМІНУ ПОКАЗНИКІВ БІОХІМІЇ КРОВІ У КІШОК З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
31

 BIOLOGICAL SCIENCES

5
Білодід В. В., Лисенко Г. М.
ПРИРОДНІ ВОДНІ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНІ БІОТОПИ Р. ЛИСОГІР (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
35
6
Кунах О. М., Бійчук Т. М.
МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ ДНІПРО ТА КАМ’ЯНСЬКЕ
40
7
Ризаева Г. А.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ САЛЬЯНСКОГО РАЙОНА
47

MEDICAL SCIENCES

8
Gruzieva T. S., Galiienko L. I., Lytvynov S. O.
MONITORING OF CANCER INCIDENCE IN THE POPULATION OF UKRAINE TO DETERMINE THE PRIORITIES OF COUNTERACTION
54
9
Lastivka І., Antsupova V., Sheiko L., Panova T., Anohina S.
APPLICATION OF MODERN MOLECULAR GENETIC METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF COMPOUND HETEROZYGOUS GENOTYPES IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS
59
10
Балега М. І., Танасійчук П. М.
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНИХ АНТИОКСИДАНТІВ ПРИ ПАРОДОНТИТІ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
63
11
Бурмістров О. М., Кирпа А.
АНОМАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ТА  СПРОБА ПОЯСНЕННЯ  ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРИЧИН ЇХ ФОРМУВАННЯ
68
12
Гема-Багина Н. М., Танасійчук П. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО АНАМНЕЗУ ДІТЕЙ З АЛІМЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ (ГІПОТРОФІЄЮ) В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
74
13
Маляр Віт. В., Маляр Вол. В., Ібадова Т. В., Маляр В. А.
ІСТМІКО–ЦЕРВІКАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – ФЕНОТИПІЧНИЙ МАРКЕР ВІСЦЕРАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ
78
14
Останіна Т. Г., Воробйова Д. О.
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ В ОСІБ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
81
15
Останіна Т. Г., Розумна А. В.
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ ГЕСТАЦІЙНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
87
16
Фікс Д. О.
СПІВСТАВЛЕННЯ ОБСЯГУ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ІНCУЛЬТНИХ ПАЦІЄНТІВ ОБОХ СТАТЕЙ ЗА ДАНИМИ ГОСПІТАЛЬНОГО РЕГІСТРА ВОКПЛ ІМ. АКАД. О. І. ЮЩЕНКА ВОР ТА ВМК ЛШМД ЗА 2017-2019 РОКИ
93
17
Халецька В. М., Щербина І. М., Кучеренко О. М., Халецька Л. В.
ВПЛИВ ВРОДЖЕНОЇ АДЕНТІЇ НА РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ЗУБНИХ ДУГ
99

 CHEMICAL SCIENCES

18
Ganieva S. K.
BIOLOGICAL METHOD FOR CLEANING SOILS CONTAMINATED WITH MOTOR OIL
102
19
Plutenko T. O., V’yunov O. I., Torchyniuk P. V., Yanchevskii O. Z., Fedorchuk O. P., Belous A. G.
DIELECTRIC PROPERTIES OF IONIC-CONDUCTING MATERIALS
110
20
Мухамедиев М. Г., Хазраткулова С. М.
СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ОКСИКИСЛОТЫ
114
21
Огневая Т. В., Нестерова Е. Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПЛАСТИФИКАТОРА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СТЕПЕНЬ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ОЛИГОМЕРНОГО КАУЧУКА 
121

TECHNICAL SCIENCES

22
Iegorov O., Forkun Ya., Dryzhiruk O., Baranov D.
USE OF SOLAR ENERGY FOR POWER SUPPLY LOCATED OVER LONG DISTANCES CONSUMERS
126
23
Popov S. N., Shumykin S. O., Kotov N. N.
FRACTURE ANALYSIS OF FRICTION SURFACES OF TRACKS OF CATERPILLAR MECHANISMS DURING ABRASIVE WEAR
131
24
Sadovyi О.
IMPROVEMENT OF SINGLE PHASE ELECTROMAGNETIC STATIC DEVICES WITH TWISTED MAGNETIC CORE
136
25
Statsenko D. V., Zlotenko B. M., Statsenko V. V.
COMPUTER SYSTEM FOR DETERMINING PREMISES AIR PARAMETERS
139
26
Voloshyn O., Kovaliov D.
USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING IN EVALUATING OPEN QUESTIONS
143
27
В’яткін Р. С.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНІВ
154
28
Саттаров К. К., Нурмухаммедов А. А., Чориев К. Р.
ТРАНС-ИЗОМЕРИЗОВАННЫЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТЫ В ГИДРИРОВАННЫХ ЖИРАХ
157
29
Фиалко Н. М., Степанова А. И., Навродская Р. А., Меранова Н. О.
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МЕТОДАМИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
166

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30
Мусаев А. М.
ОБ АППРОКСИМАЦИИСОПРЯЖЕННЫХ ФУНКЦИЙ СОПРЯЖЕННЫМИ α СИНГУЛЯРНЫМИ ИНТЕГРАЛАМИ (α>0)
171

GEOGRAPHICAL SCIENCES

31
Клапчук В. М., Горбатова А. А.
ПЕРСПЕКТИВИ СПОРУДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СВИДОВЕЦЬ»
178

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

32
Теймурзаде Леман Теймур кызы
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО РИНХОНЕЛЛИДАМ В НАХЧЫВАНСКОЙ АР
185

 PEDAGOGICAL SCIENCES

33
Melnyk O. M.
OVERVIEW OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR DISTANCE LEARNING OF UKRAINIAN SCHOOLCHILDREN
191
34
Oberemok A. V., Kashуrina I. O.
ROLE-PLAYING GAMES IN TEACHING ENGLISH AS A MEANS OF ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY
200
35
Orishchenko G.
ДО ПИТАННЯ РЕПЕРТУАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АНСАМБЛІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДМШ НА ПРИКЛАДІ КОНКУРСІВ ДРОГОБИЧА
205
36
Pasieka N., Momotenko H.
PEDAGOGICAL FEATURES OF THE USE OF MULTIMEDIA IN THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
212
37
Verbova V.
АЛЕКСАНДР ПРИБЫЛОВ И ЕГО СОНАТИНА № 3: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
218
38
Vysochina N. L., Кyrychenko О. М.
IDEOMOTOR TRAINING AS THE MEANS OF ATHLETE WORK CAPACITY RECOVERY
225
39
Zaytseva I. V.
PECULARITIES OF DISTANCE LEARNING UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONOVIRUS PANDEMIC IN UKRAINE
228
40
Богів Е. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
233
41
Бокшиц О. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
241
42
Гамза А. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
245
43
Гурський І. Ю.
«ОБРАЗНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ПІСЕННОГО ДИСКУРСУ АДЕЛЬ ОЧИМА МОДЕРНОГО ФІЛОЛОГА-ДОСЛІДНИКА»: РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ У ФОРМУВАННІ  ЛІНГВІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ
252
44
Єлісєєва Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ MINI-BAND У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТТЯХ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ
255
45
Іонова І. М., Томіна А. І.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
260
46
Каменська І. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГІГІЄНИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
267
47
Киричек И. И., Багмут Я. А.
ТЕХНИКИ СТОРИТЕЛЛИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
272
48
Курило Н. Г., Сирота Т. Б., Міщенко О. В., Чаленко Т. В., Місевра О. П., Лущик А. М., Каблюк В. В., Мельник В. А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
279
49
Литвин А. Ф., Новак О. М., Левченко І. М., Лаун С. Ю.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ
286
50
Мадаєва А. С., Литвиненко Т. О.
РОЛЬ ФАСИЛІТАЦІЇ У РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
290
51
Маргосюк І. Л., Куліш Л. О., Мартинюк З. В., Яремчук Р. В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
295
52
Остапенко Л. В.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН: ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМАТИКА, ЗВ’ЯЗОК З ПЕДАГОГІКОЮ
302
53
Ульянова В. С., Турукіна О. В.
ВПЛИВ МУЗИКИ НА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
309
54
Шкарлет В. О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ» В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
315
55
Ярославцева М. І., Сухар А. В., Колесник А. Є.
ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
319

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

56
Бохонкова Ю. О., Сербін Ю. В., Хунов Ю. А.
ГАРМОНІЙНІ ТА ДИСГАРМОНІЙНІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
325
57
Корниенко И. А.
УКРАИНСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
331
58
Коханова О. П., Паренко А. Ю.
ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
336
59
Федик О. В.
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ:СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
342

JOURNALISM

60
Пуцята І. С.
«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИСК» НА ПСИХІКУ ГЛЯДАЧА У ПРАКТИЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ
347

 ART

61
Пашукова С. Г., Сиз А. С., Стрєкалова О. Є.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ І МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ ЧИТАЦЬКОЇ АУДИТОРІЇ
352

 HISTORICAL SCIENCES

62
Laszlo Kren
ACTUAL TRENDS IN THE RESEARCH OF NEAR EAST STUDIES: THE PRESENT AND FUTURE OF DIGITAL ASSYRIOLOGY
356

CULTUROLOGY

63
Данилова І. В.
СТРУКТУРА ТА РІЗНОВИД КИТАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1991 РОКУ ТА ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 2020 РОКУ. ХРОНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЄЗНАВСТВА
363

 LITERATURE

64
Масло О. В., Волкова І. В., Кресало А. О.
ШЕКСПІРІВСЬКА ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19-20 СТОЛІТТЯ
367

 PHILOLOGICAL SCIENCES

65
Kashyrina I. O., Bondarenko A. I.
THE USE OF MEDIA TECHNOLOGIS IN TEACHING ENGLISH
374
66
Андрієвська М. О.
ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ Т. ГАРДІ «ТЕСС ІЗ РОДУ Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ»
376
67
Горбачова О. Ю., Бєлєхова Л. І.
АРХЕТИПНІ СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ У КАНАДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
380
68
Дружинець М. Л., Кузьмінецька Т. Ю.
ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ РЕСПОНДЕНТАМИ ПІВДЕННОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНІСТЬ ТА ДЕВІАЦІЇ
384
69
Ірчишина М. В.
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
388
70
Петрова М. Є., Поторій  Н. В.
СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАНТІВ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ
392
71
Пуль-Лузан В. В., Шпак Ю. О.
ОГЛЯД РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ХРОНОТОП» У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
397
72
Сафонов М.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ FACEBOOK
401
73
Симканич О.
МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ГЕРМАНІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
404
74
Сурхаєв В. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
411
75
Тарасенко Ю. І., Бєлєхова Л. І.
ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ РОМАНУ С. КОЛЛІНС «ГОЛОДНІ ІГРИ»
414
76
Турчина Л. В., Коломієць К. М.
МОВНО-КУЛЬТУРНА АСИМІЛЯЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ЗАПОРОЖЖІ
417
77
Фоміна Г. В., Боднарчук Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЗВЕРТАННЯ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ
424

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

78
Yazdanov U. T., Taniqulov J. A.
THE TREND OF SCIENTIFIC FORECASTING BASED ON THE RESULTS OF PUBLIC OPINION RESEARCH
431
79
Кунденко Я. М., Тітар О. С.
З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ?
437
80
Юхименко Н. Ф.
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ВИМІР ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
441

 ECONOMIC SCIENCES

81
Andrushko R., Myronchuk Z., Andrushko O.
EXPENDITURE OF SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE
449
82
Daribekov S. S.
ECONOMIC ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY
453
83
Kundeus O., Biliashevych A.
REGISTRAR OF SETTLEMENT OPERATIONS IN UKRAINE
459
84
Zarudna N., Bondaruk O.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ACCOUNTING SYSTEM BY EXAMPLE USE OF DRONES
463
85
Завідна Л. Д., Тороній Л. І., Жгамич А. О.
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
467
86
Ігнатюк В. В.
СКЛАДОВІ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ОБСЯГУ ТРАНЗАКЦІЙ
474
87
Кохан І. В., Турчиняк Т. Р., Багровецька І. В.
ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
480
88
Кришталь Б. О., Харченко Т. О.
СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ПІДПРИЄМСТВА
485
89
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С.
ФІСКАЛЬНА РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
491
90
Лищенко О. Г., Климов Д. С.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
498
91
Москаленко Б. А.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИ-ЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
504
92
Мысник Е. П.
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОМПАНИЯХ ГЕРМАНИИ
509
93
Огієнко М. М., Огієнко А. В.
ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
516
94
Пивоварова А. Б.
СУЩНОСТЬ И ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
521
95
Тищенко С. І., Андрющенко Я. Е.
КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
527
96
Трушкіна Н. В., Шкригун Ю. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ НІМЕЧЧИНИ
531
97
Цибульська Е. І.
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
539
98
Чернишевич В. Л.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ
546

 LEGAL SCIENCES

99
Албул С. В., Байов В. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ ЕТНІЧНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ
550
100
Біліченко В. В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
558
101
Голік Ю. С.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
562
102
Кулак Н. В.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ У ДРЕВНІХ СЛОВ’ЯН
566
103
Свинаренко Ю. П., Мідловець Е. А.
РОЛЬ СУДИМОСТІ В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
569
104
Cтacюк Н. A.
КРИМIНOЛOГIЧНI ЧИННИКИ ДOМAШНЬOГO НACИЛЬCТВA
573

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: