I Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 28-29 октября 2019 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

28-29 октября 2019 года в г. Львов, Украина

состоялась I Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
1 Бессонова В. П., Пономарьова О. А., Демченко Т. В. Порівняльна характеристика морфометричних показників деревних рослин придорожньої та полезахисної лісосмуг (південний схід України) 8
2 Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О., Човнюк Ю. В. Аналіз характеристик пористих матеріалів в  процесах тепломасообміну сільськогосподарської продукції 11
3 Кулик М. І., Косенко С. М. Збільшення врожайності міскантусу гігантського на основі адаптивних елементів технології вирощування 16
4 Пономарьова О. А., Пономарьов Р. А., Безкровна Ю. А. Особливості вуличних придорожніх насаджень лівобережної частини м. Дніпро 19
5 Чуприна Ю. Ю. Оцінка морфологічної мінливості колекції пшениці ярої 23
 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
6 Черная М. Д. Причины появления Черных вдов в Украине 29
 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
7 Лисенко Г. М., Білан Є. О. Зміни рослинного покриву «хомутовського степу» (Донецька область, Україна) під впливом випасу коней 34
8 Перегиня О. В. Трансляційна медицина та біомедицина. Перехід до персоналізованої медицини 39
9 Харитоненко А. І., Горшкова Л. М. Внесок вчених у дослідження щодо фотоперіодичних реакцій рослин 42
 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
10 Sakhelashvili M. I., Platonova I. L., Shtybel H. D., Sakhelashvili-Bil O. I. Features of epidemic situation of muiti-drug resistant respiratory organs in children from contact 48
11 Василик Т. П., Коваль М. В. Оцінка ефективності програми фізичної терапії пацієнтів з паховими грижами електроміографічним методом 54
12 Десятнюк Л. Б., Топіха А. В. Актуальність і перспективи розвитку 3D – друку в медицині 59
13 Дубівська С. С., Григоров Ю. Б. Стан біоелектричної активності головного мозку при хірургічному втручанні з загальною анестезією 62
14 Калюжка А. А., Дорошин Ю. Ф., Данилова В. В. Досвід використання лікувально-реабілітаційного комплексу у дітей, хворих на легеневу форму муковісцидозу 66
 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
15 Чегринець А. А. Аналіз конфліктних ситуацій в аптечних закладах 69
 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
16 Євдокименко В. О., Богатиренко В. А., Біленко М. А., Каменських Д. С., Кашковський В. І. Зневоднення осадів станцій аерації – перспективний шлях вирішення проблеми накопичених осадів 72
 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
17 Іщенко О. В., Ляшок І. О., Ходаковська К. О., Мануель А. М., Шевченко Ю. С. Електроформування композицій на основі розчинів крохмалю 77
18 Карась В. І., Драган А. П. Нормування викидів вихлопних газів автомобілів міжнародними і державними стандартами 82
19 Клендій М. Б., Клендій М. І. Транспортування частинки матеріалу вертикальним шнеком 86
20 Лаптєв О. А., Шуклін Г. В., Тихонов Ю. О., Клюковський Д. В. Удосконалення методу проні для аналізу цифрових сигналів 91
21 Малишевская А. С., Муригіна Н. О. Формування жорсткості елементів рейкової опори для колій метрополітенів 96
22 Мандріченко О. Є. Сучасні методи викладання графічних дисциплін 98
23 Мартова Ю. О. Упровадження інноваційних підходів, методів і форм при викладанні інформатики та інформаційних технологій 102
24 Мухіна К. Є. Автономне енергозабезпечення комплексу з переробки відходів споживання 107
25 Назаров О. І., Шпінда Є. М. Заходи щодо підвищення строку служби дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів 112
26 Нєженцев О. Б., Аветісян С. М. Програмне забезпечення для обробки інформації про технічний стан вантажопідйомних кранів 117
27 Солоненко Л. И., Репях С. И. Оценка реального уровня мощности СВЧ-излучения в рабочей камере СВЧ-печи 122
28 Ткаленко О. М. Інтелектуальні можливості мультисервісної мережі 126
29 Туровська Г. І. Стан професійної захворюваності в Україні: проблеми та рішення 130
30 Шевчук Д. О., Мандрик В. А., Гаєнко І. Д., Гармаш Т. О. Синтез інтелектуальної системи керування БПЛА на основі нечіткої логіки в умовах дії зовнішніх збурень 135
31 Шолох М. В. Геометризація вмісту якісно-технологічних показників корисних копалин дільниць рудного тіла і покладу родовища залізистих кварцитів 140
 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
32 Нестерчук І. К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті  розвитку гастрономічного туризму 145
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
33 Білоус Л. В. Засоби формування інформаційної компетентності студентів спеціальностей педагогічного профілю при викладанні предметів професійного циклу 152
34 Васенок Т. М., Косолап М. С. Використання кольору одягу в процесі навчання 157
35 Гринчук О. Д. Застосування сучасних технологій для вивчення біології та хімії дітьми з порушеннями слуху 162
36 Криштопа А. О., Кравченко В. Г. Застосування біоінформатики для аналізу медико-біологічних даних 166
37 Кулаева З. А. Экспериментальная модель преподавания – возможность оптимизации процесса обучения в высшей школе 171
38 Сирова Г. О., Макаров В. О., Завада О. О., Каліненко О. С. Кураторство як рушійна сила навчально-виховної роботи 177
39 Сокаль В. А., Грушевська В. О. Ціннісні орієнтації студентської молоді 182
40 Фурдуй С. Соціально-педагогічні умови ефективного фізичного розвитку студентської молоді у сфері дозвілля 186
41 Штельмах Г. Б. Про підготовку бакалаврів та магістрів філологічних спеціальностей: проблеми та перспективи 191
42 Ясногурська Л. М. Навчання іноземним мовам з використанням мультимедійних ресурсів у немовних ВНЗ 196
 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
43 Бунас А. А., Величко Р. В. Особливості ригідності мислення у східних та західних культурах 201
 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
44 Романова Е. Ю. Концертні майданчики Харкова 208
 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
45 Полякова Т. І. Ігрова інтерпретація видовищно-розважальних форм як культурологічна проблема 214
 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
46 Дороніна І. І. Нова модель регулювання ринку електроенергії в Україні 219
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
47 Велика І. О. Актуалізація гендерних стереотипів у сучасному німецькомовному шлюбному дискурсі 222
48 Верховод О. В., Луганська А. К., Будкова Ю. А. Лексика живої природи Східнослобожанських говірок у контексті міждіалектної взаємодії 225
49 Литвиненко О. О. Формування навичок аудіювання в іноземних студентів на заняттях з української мови 231
50 Малютіна О. К., Нєчаєва І. Ю. Деякі складнощі в опануванні української мови іноземними студентами з англійською мовою навчання 235
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
51 Бунич І. П., Соколовська І. М. Інвестиції в сільське господарство як основне джерело для розвитку молочної промисловості в Україні 240
52 Васильєв О. В., Ярошенко Н. В. Зміни культури в процесі розвитку організації 245
53 Драчова А. С. Менеджмент в контексті концепції життєвого циклу підприємства 249
54 Козуб В. О., Долматова В. І. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності закладів готельної індустрії України в умовах міжнародної конкуренції 253
55 Косенко А. В., Криворучко И. С. Формирование корпоративной культуры на предприятии 258
56 Лазебник Ю. О., Буракова А. О. Прогнозування демографічних процесів в Україні з використанням сучасних статистичних методів 263
57 Македон Г. П. Проектування як новітня форма навчання 268
58 Мельникова О. П., Шамес О. Г. Необхідність стратегічного управління збутовою діяльністю підприємства 271
59 Полагнин Д. Д., Костюк О. Р. Процес лібералізації валютних відносин в Україні 275
60 Самко О. О., Слободянюк О. Р. Посилення антропогенного впливу на земельні ресурси як перешкода на шляху досягнення цілей сталого розвитку в Україні 280
61 Хмурова В. В., Підлісний М. О. Формування інвестиційної програми підприємства 285
62 Шарий Г. І., Нестеренко С. В., Щепак В. В., Ільченко В. В. Методологічний аспект адміністративно-територіальної реформи 289
 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
63 Гаркуша А. Г., Пархоменко А. О. Деякі аспекти принципу рівності сторін у кримінальному провадженні з урахуванням міжнародного законодавства 295
64 Рашевська К. Є. Аналіз впливу торговельних угод на систему прав людини як механізм подолання наслідків фрагментації міжнародного права 299
65 Следь Д. О., Варава І. П. Використання сучасних ІТ- технологій в процесі підготовки майбутніх юристів 303

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-26-9, УДК, ББК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: