I Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 8-10 августа 2021 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 августа 2021 года в г. Харьков, Украина

состоялась I Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Ключка С. І., Чемерис І. А., Сич В. С., Ананченко А. В.
СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
20
2.
Комоні Є. Й.
РОЛЬ ФІТОТЕХНІКИ В ЗАХИСТІ ЯБЛУНІ ВІД БОРОШНИСТОЇ РОСИ (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA)
27
3.
Остонакулов Т. Э., Низамов Р. А., Муратов О. Х., Жаббаров Ш.
ВЫДЕЛЕНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТОМАТА И УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ
31
4.
Остонакулов Т. Э., Саидмуродов Х. И.
РОЛЬ СОРТА, СРОКИ ПОСАДКИ И ВИДЫ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СВЕРХРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ УЗБЕКИСТАНА
36
5.
Остонакулов Т. Э., Турсунов Гияс Суннат угли, Амантурдиев И. Х.
ОСОБЕННОСТИ РОСТА, ФОРМИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И УРОЖАЯ НОВЫХ СОРТОВ БАТАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ВЫСАДКИ РАССАДЫ
41
6.
Полянський О. С., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ ГНУЧКИМИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМИ НВЧ-ТЕХНОЛОГІЯМИ
48
7.
Соболь О. М.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
55
8.
Фурманець О. А.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ
62
9.
Чемерис І. А., Ключка С. І., Зеленько В. О., Усик В. В.
ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ «СОСНОВИЙ БІР» М. ЧЕРКАСИ
69
10.
Чемерис І. А., Швець В. М., Гутьман О. Д., Підвезений В. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ РАННЬОЇ І ПІЗНЬОЇ ЗОН РІЧНИХ КІЛЕЦЬ ДЕРЕВИНИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗА РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ
76

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

11.
Тарасова А. А., Франчук-Крива Л. О.
ЗАСОБИ СИМПТОМАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ХРОНІЧНОЇ ДІАРЕЇ У СОБАК
83

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

12.
Василевич К. О.
ВПЛИВ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ ГОРОХА ОВОЧЕВОГО ТА РИЖІЮ ПОСІВНОГО НА ДИНАМІКУ РОСТУ КУЛЬТУР ТА ЇХНЮ ВРОЖАЙНІСТЬ
89
13.
Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко C. Г., Бондаренко О. Ю.
ЗБОРИ В. М. ЧЕРНЯЄВА В ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЯХ ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
94
14.
Гуденко О. В.
ДІЄТИЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БОБОВИХ КУЛЬТУР
100
15.
Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Григоренко А. С., Шевченко К. В., Донець І. М., Жага О. М.
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИН РЕЗИСТИВНОЇ ЛАНКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 12-ПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК
106
16.
Остапенко В. В., Лисенко Г. М.
ПЕРСОНАЛЬНА ГЕРБАРНА КОЛЕКЦІЯ С. О. МУЛЯРЧУКА У СКЛАДІ ГЕРБАРІЮ NZHU (НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ)
110
17.
Первак І. Л., Іваницька Ю. А.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІАСТОЛІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПІСЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
117
18.
Чень І. Б., Москалюк Н. В., Гуменюк Г. Б.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
122

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

19.
Andriievskyi I. I.
QUANTITATIVE ANALYSIS OF CORRELATIONS BETWEEN BODY SIZES AND PERSONALITY INDICATORS OF HEALTHY WOMEN WITH ECTOMORPHIC SOMATOTYPE
126
20.
Malakhova D. O., Lesny V. V.
USING OF THE INTRAGASTRIC BALLOON IN WEIGHT CORRECTION IN OBESITY
131
21.
Tkachenko E. V.
TYPOLOGICAL ASPECTS TAKING INTO ACCOUNT IMPORTANCE APPLIED DATA
134
22.
Vakhovskyi V. V.
LIMITS OF THE PERCENTAGE OF TELEROENTGENOGRAPHIC PARAMETERS IN YOUNG MEN AND YOUNG WOMEN WITH ORTHOGNATHIC OCCLUSION, DETERMINED BY THE METHOD OF JARABAK
141
23.
Барила Н. І.
ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ
146
24.
Бондарь О. О.
АКТИВНІСТЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ І ЇХ ТКАНИННИХ ІНГІБІТОРІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГРАНУЛЮЮЧОМУ ПЕРІОДОНТИТІ
155
25.
Гнатюк М. С., Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В., Рубас Л. В.
МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЗМІН СТРУКТУР СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ
158
26.
Грінченко С. В., Качанов О. В., Колотілов О. В., Книгін М. В.
УСКЛАДНЕННЯ СИМУЛЬТАННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ І ГІГАНТСЬКИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ
162
27.
Дехканов Т. Д., Дехканова Н. Т., Рахманов З. М.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗИСТОГО АППАРАТА АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА У НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
164
28.
Дехканов Т. Д., Махмуров А. М., Холхужаев Ф. И.
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ РЕНТГЕНОГРАММ КОСТЕЙ ПУТЁМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ
168
29.
Жулавский И. А.
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САРКОПЕНИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕФЕРЕНСНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕСТОСТЕРОНА
173
30.
Зварич Л. І., Ганжий І. Ю., Мазур О. Д.
КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У ПАЦІЄНТОК З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЮ ТА ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
176
31.
Зеленчук Г. М.
ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАЛЬНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУК, ОСІБ КОТРІ ВЧИНЯЛИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
182
32.
Козань Н. М., Коцюбинська Ю. З.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРМАТОГЛІФІКИ СТОП У ЖІНОК РІЗНИХ ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРУП ПРИКАРПАТТЯ
184
33.
Костенко І. Ф., Костенко О. В.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОНЛАЙН НА СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
189
34.
Ластовецька Л. О., Калініченко О. О., Маслак В. І., Кудіна С. В., Юнгін О. С.
ВПЛИВ АНТИБІОТИКІВ АЗИТРОМІЦИНУ ТА ХЛОРАМФІНІКОЛУ НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК ЗБУДНИКІВ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ
193
35.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Лук’яненко Т. В., Калітіна С. М.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЕКСТРАКТІВ, ОТРИМАНИХ З БРУНЬОК SALІX SP ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ENTEROCOCCUS SP
195
36.
Россіхін В. В., Яковенко М. Г.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ
197
37.
Сергеєв В. М.
ШЛЯХ ДО ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ
201
38.
Товт-Коршинська М. І., Лях О. І., Дербак М. А., Лазур Я. В.
ВПЛИВ АНТИРЕФЛЮКСНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
210
39.
Фоменко К. Н.
ПАТОГЕНЕЗ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УЛЬТРАЗВУКА
216
40.
Худан Р. І., Гецько Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ ЗА УМОВИ ЛІПОПОЛІСАХАРИД-ІНДУКОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ТІОЛАКТОНОВОЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ
220
41.
Чадюк В. О.
ФЕНОТИПОВІ ПАРАМЕТРИ В ОСІБ РІЗНИХ СТАТЕВИХ ТА ЕТНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ
223
42.
Чернета В. М., Заказнов В. Ф.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ВИПУСКНИКІВ–МЕДИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
225
43.
Шестаков В. І., Пархоменко Т. А., Кузеванова М. В., Севастьянова Н. Є.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КОНТАКТІ З МЕДУЗАМИ
232

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.
Борисюк І. Ю., Валіводзь І. П., Акішева А. С., Молодан Ю. О.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ШКІРИ ПРИ АКНЕ
239
45.
Хмельникова Л. І., Маслак Г. С.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО «КРОК-1.ФАРМАЦІЯ»
244
46.
Цеменко К. В., Натріашвілі Л. Г., Забава Р. І.
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ МАЗІ КОМБІНОВАНОГО СКЛАДУ З ПРОТИЗАПАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ
250

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

47.
Брюховецька І. В., Прийма А. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОДИ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВЩИНИ
252

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

48.
Kuchanskyy V.
EVALUATION OF THE EFFECT CORONA ON THE PARAMETRIC OPTIMIZATION OF THE OPERATING MODES
259
49.
Гутаревич Ю. Ф., Шуба Є. В., Сирота О. В., Тріфонов Д. М.
ВПЛИВ ПІДІГРІВУ ПОВІТРЯ НА ВПУСКУ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГУНА ПРИ РОБОТІ НА СПИРТОВМІСНОМУ БЕНЗИНІ В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
267
50.
Кудін А. П., Бабич В. О.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
272
51.
Небеснюк О. Ю., Ніконова З. А., Перловський О. М.
МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИЧНОГО КАНАЛУ ДАНИХ ДЛЯ ЕКГ–ТЕЛЕМЕТРІЇ
277
52.
Ніконова З. А., Небеснюк О. Ю., Кириченко О. М.
ПРИЛАД ДЛЯ ТЕРАПІЇ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
283
53.
Попова І. О., Ковальов О. В.
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ ЯК ФІЛЬТРУ ЛІНІЙНИХ НАПРУГ МЕРЕЖІ
287
54.
Прачик В. В., Ляшенко О. М.
РОЗРОБЛЕННЯ НАТИВНОГО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ ANDROID
292
55.
Рацук М. Є., Жебраківська І. О.
ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ЙОГУРТІВ З ЦУКРОЗАМІННИКАМИ
298
56.
Салямова К. Д., Хужакулов М. Ж.
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
301
57.
Сидорчук Б. П., Наумчук О. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ
305
58.
Холодна З. Б., Кунчін Я. С.
НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ: «АЛГОРИТМ ГРЕХЕМА ДЛЯ ПОБУДОВИ МІНІМАЛЬНОЇ ОПУКЛОЇ ОБОЛОНКИ»
311
59.
Хорошун Г. М.
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ ОПТИЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ
313
60.
Шаповалов О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ БУДОВИ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ПРИВОДНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
320

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

61.
Коржов Є. І., Пуленко Ю. В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧОК
325
62.
Неплях В. В.
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ КУРСУ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
332

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

63.
Зейналова Севил Адил
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ ОРОГЕНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
335

 АРХИТЕКТУРА

64.
Андрусяк У. Б.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ РАКОВЕЦЬКОГО ЗАМКОВОГО КОМПЛЕКСУ (НА ОСНОВІ ІКОНОГРАФІЧНИХ І НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ)
343
65.
Бандура О. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВИКОНАНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ І ПРОВЕДЕННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА ЗА ТВЕРДОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ
350
66.
Верес М. К.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
357
67.
Дмитрук О., Березовецька І.
ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
361
68.
Мілюкова І. Р., Нудний І. П.
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
366

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

69.
Obradovych O. V., Obradovych A. S.
INTERACTIVE POSTER AS A MEANS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN STUDENTS
371
70.
Ryabinets Kh. Ya., Kiyanovska L. O.
ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ГІПЕРІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ
375
71.
Алёхина А. Э., Комличенко В. Н., Федосенко В. А., Мытник Н. П.
ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (В ЭКОНОМИКЕ)»
381
72.
Бабко М. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
388
73.
Банах С. В., Добровольська С. Я.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
394
74.
Баракіна Н. О.
РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
398
75.
Барановська О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
404
76.
Бурак В. Г.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
411
77.
Волкова Л. С.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
416
78.
Гладка І. А., Романюк В. Л.
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ РОБОТІ З ГІПЕРАКТИВНИМИ УЧНЯМИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
421
79.
Гордієнко Н. О., Шевченко В. В., Бадрак Т. В.
ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
426
80.
Григор’єва В. В., Чернявська В. Ф.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИРИГУВАННЮ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
432
81.
Григоров Г. А.
ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
436
82.
Дубова Л. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ХІМІЯ
441
83.
Зайцев І. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІКТ
446
84.
Захарова І. В.
ХМАРНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
451
85.
Звєкова В. К., Картелян О. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
458
86.
Звєкова В. К., Тулуш-Бопре М. І.
МОНТЕССОРІ-ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ МОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
464
87.
Звєкова В. К., Шевченко В. О.
СПЕЦИФІКА ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
469
88.
Кобрій О. М., Савчук О. Р.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
473
89.
Кобрій О. М., Сиротюк В. І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
479
90.
Коваленко С. П.
ПОНЯТТЯ НОСТРИФІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
485
91.
Колток Л. Б., Лесів С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДНИЧОЮ ОСВІТНЬОЮ ГАЛУЗЗЮ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
490
92.
Кузь Т. Г.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
496
93.
Кулакевич О. О.
МЕТОД СИНТЕЗУ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ
501
94.
Кулаковський О. М.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ-МОТИВАТОРІВ І ДЕМОТИВАТОРІВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
508
95.
Лавриненко О. А.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ
511
96.
Лісова Н. І.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
516
97.
Літовка-Деменіна С. Г.
МЕТОД ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
521
98.
Малкович Н. М.
СПАДОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE У ПОТОЧНОМУ ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
526
99.
Мислінчук В. О., Супрунюк С. С., Варфоломєєв Д. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІКИ
529
100.
Мордасова С. О., Мордасова А. О.
ЧИТАННЯ З АРКУШУ ЯК ГОЛОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА. ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГОЛОВНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК
537
101.
Опря А. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОМАНДІ
544
102.
Павленко Т. С.
БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
550
103.
Прохорова О. В.
СУТНІСТЬ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
554
104.
Прудникова Е. А.
О ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В КУРСЕ ГАРМОНИИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ
557
105.
Рузис Л. М.
ВЛИЯНИЕ РЕПЕРТУАРА НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
563
106.
Салтикова Т. О.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ТРЕТЬОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)»
569
107.
Ситнік Т. І.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
574
108.
Сич Р. В., Мірошніченко А. А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
581
109.
Сіладі В. В.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
585
110.
Стойка О. Я.
ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА США ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ-ГО СТ.)
589
111.
Таборовець Л. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ
593
112.
Хроленко М. В.
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ
598
113.
Цеплий В. О., Савчук В. І., Зелений Ю. М., Романенко Л. С.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
603
114.
Чаговець А. І., Сирова Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
609
115.
Чухно І. А.
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ
613
116.
Шевченко Л. В., Цокур Н. І.
ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ “ЕЛЕМЕНТИ VI — А ПІДГРУПИ”
620
117.
Якушко К. Г., Поліщук А. В., Пронь О. С.
THE EXERCISES TO IMPROVE COMMUNICATIVE ACTIVITY WHILE STUDYING SOIL THEME
623

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

118.
Zhukova T.
DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE WHEN TEACHING FUTURE ECONOMISTS A FOREIGN LANGUAGE
626
119.
Александров Ю. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕСИВНОСТІ, САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ У УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
633
120.
Єльчанінова Т. М., Іванова В. Є., Козлова І. В., Рамбовська Н. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ МІСТА-СУПУТНИКА МЕГАПОЛІСУ
641
121.
Ордатій Н. М.
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ВИМІРІ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
649
122.
Попрядухина Н. Г.
ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
655
123.
Рибалка В. В.
ДИСТАНЦІЙНИЙ АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ПРОФЕСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА МАЙСТЕРНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
662

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

124.
Євдокимова В. В.
ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЯК ПОТРЕБА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
670
125.
Кривуц С. В., Васьковська А. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
674

 ЖУРНАЛИСТИКА

126.
Нестеренко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ
677

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

127.
Галавай А. А., Круль П. Ф.
ДО ПИТАННЯ ТРАДИЦІЇ ВИКОНАННЯ КАДЕНЦІЙ БАРИТОНОВИХ АРІЙ ДЖ. ВЕРДІ
681
128.
Кущ В. В.
ЕСТРАДНІ ПІСНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ: СТИЛЬОВІ ВИМІРИ
686
129.
Ломоносова Н. О.
ТЕАТР АБСУРДУ XX СТОЛІТТЯ ТА ТВОРЧЕ ПОЄДНАННЯ «КАРТЕЛЬ»
691
130.
Лютько Л. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ГАРМОНІЯ» У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
695
131.
Мальцева О. В.
ВПЛИВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
701
132.
Опарик Л. М.
СЕМІОТИЧНА МОДЕЛЬ УМБЕРТО ЕКО У ПРОЄКЦІЇ НА ВИКОНАВСЬКУ ІНТЕРПРЕТАЦІЮ МУЗИЧНОГО ТВОРУ
706
133.
Полтавець-Гуйда О. В.
ІСТОРИЧНІ ГЕРОЇ УКРАЇНИ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ В ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. В. ПОЛТАВЦЯ
711
134.
Темченко І. А.
ЗНАЧЕННЯ РИТМУ ТА МАНЕРИ В ЕСТРАДНОМУ СПІВІ
718

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

135.
Баран Р.
АВІАКОНСТРУКТОР-АМАТОР ІЗ СКНИЛОВА – ПРЕДСТАВНИК ЕМБРІОНІЧНОГО ПЕРІОДУ АВІАЦІЙНОЇ ХОДИ
723
136.
Коваль Г. П.
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АККЕРМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЕ НОВОСТИ» У 1896 РОЦІ
735
137.
Чмихало Г. Г.
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКОГО СОЮЗУ НА ПОЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ 1709 Р. (РОЗГЛЯНУТО ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКОГО СОЮЗУ НА ПОЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ 1709 Р.)
743

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

138.
Дорошенко О. А.
РОЛЬ ТРАДИЦІЙНИХ НАРОДНО-ПОБУТОВИХ СВЯТ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ
750
139.
Колесник О. С.
ТИПОЛОГІЯ ТРАЄКТОРІЙ ГЕРОЇВ ЛІТЕРАТУРИ ТА КІНЕМАТОГРАФУ
754
140.
Проданюк Ф. М.
ДИСКУРС ПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1917-1929 РОКАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
759

 ЛИТЕРАТУРА

141.
Німіжан-Боднарюк О., Антофійчук В. І.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНІСТИКИ НА ТЕРЕНАХ РУМУНІЇ
766

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

142.
Makarenko M.
BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC POLICY FORMATION IN THE SPHERE OF HEALTHCARE
771
143.
Вітман К. М., Мішин С. І.
ДОВІРА ТА МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ
774
144.
Головко Ю. Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
778
145.
Денисенко К. Ю.
АФРИКАНСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Е. МАКРОНА
783
146.
Євмінов С. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
787
147.
Ковтун О. Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ТА ЕТИКЕТУ ВПРОДОВЖ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТОЛІТТЯ
790
148.
Лисецький Ю. М., Семенюк Ю. В., Павленко Д. Г.
ПРІОРИТЕТИ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
795
149.
Набока Р. Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
801
150.
Шелест А. С.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
804

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

151.
Волкова О. В.
ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
810
152.
Ковальчук О. Я., Веселовська С. Р.
ВІРШ Г. ЛОНҐФЕЛЛО «THE DAY IS DONE…» В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ О. ФИЛИПОВИЧА
817
153.
Ковальчук О. Я.
ТВОРЧА СПАДЩИНА ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РЕЦЕПЦІЇ
822
154.
Литвинчук А. Ю.
АРГУМЕНТАЦІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
829
155.
Наконечна О. М.
ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЄСЛІВ SHALL І WILL В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
833
156.
Огарєнко Т. А., Ліштаба Т. В.
АД’ЄКТИВИ В ПОЕЗІЯХ А. С. МАЛИШКА
836
157.
Огарєнко Т. А., Чемерис К. Г.
ХАРАКТЕР ВЗАЄМИН АДРЕСАТІВ У ЗВЕРТАННЯХ, УЖИТИХ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
842
158.
Рибчинська О. О.
ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
848
159.
Хілінська Ю. В.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ. ПОНЯТТЯ АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСУ
853

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

160.
Slаbodchikov A. A., Patlaichuk O. V., Stupak O. P.
HEURISTICS AND MATHEMATICAL CREATIVITY
857
161.
Костів І. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ
861
162.
Тарасюк Л. С.
ВЗАИМООБРАТИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, БЫТИЯ, ИСТИНЫ
867

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

163.
Бoндаренкo Н. М., Гавриленко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
875
164.
Баранник Л. Б., Болоховець А. Б., Волошина Є. В., Шевченко Д. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
880
165.
Власенко О. О.
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ СПРИЧИНЕНОЇ COVID-19
887
166.
Гаважко Д. Р.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
893
167.
Галустян Р. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
901
168.
Гвоздік А. Г.
ХАРЧОВА БЕЗПЕКА В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ І СПОЖИВАЧІВ
908
169.
Грицун В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ, ЯК СУБ’ЄКТІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
912
170.
Драчук Ю. З., Сталінська О. В.
ДО ШЛЯХІВ ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ. «ОЗЕЛЕНЕННЯ» МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
916
171.
Іванов С. М.
МЕТОД НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
923
172.
Люта Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
929
173.
Маковецька Н. В., Сидорук А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
931
174.
Медведева М. И.
АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА
936
175.
Орликовський М. О., Гужа О. О.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
939
176.
Степанов В. Н.
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИО-ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (КОНТЕКСТ УПРАВЛЕНИЯ)
946
177.
Сук П. Л.
СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ ПРЯМОЛІНІЙНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
953
178.
Федорченко О. Е.
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДОКУМЕНТА ОЕСР TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING ACTION 13: 2015 FINAL REPORT В КОНТЕКСТЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В MASTER FILE
958
179.
Швидун О. В.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
963
180.
Якімова І. Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
971

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

181.
Білько І. П.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ: ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
979
182.
Жуляєв В. М.
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
984
183.
Лопаєва О. М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ
991
184.
Малина І. В.
ПРАВОВА ОХОРОНА ПАТЕНТНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
994
185.
Мельник А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1001
186.
Микитюк Ю. М.
SCIENTIFIC DISCOURSE ON THE FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY MECHANISMS IN THE FIELD OF CIFIFISATION OF LEGAL REGULATION IN UKRAINE
1006
187.
Олійник А. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1010

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 12 оценок, среднее 4.92 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: