fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 16-17 марта 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

16-17 марта 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Cernei M. И., Maticiuc V. Г., Mistret S. И. Institute of phytotechny “porumbeni” achievements and genetic progress in maize breeding
11
2
Берднікова О. Г. Аналіз впливу мінеральних добрив та підживлень на якість зерна пшениці озимої в умовах південного степу України
17
3
Бойчук І. В. Підбір сортів пшениці озимої для умов південного степу України
22
4
Іванишин О. С. Вирощування різностиглих гібридів кукурудзи в умовах лісостепу західного
25
5
Коноваленко Л. І., Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. Вплив гумусу на біоакумуляцію важких металів в зоні дії техногенного навантаження
27
6
Корнієнко В. О., Бушуєв В. С. Моделювання окремих елементів біотехніки штучного відтворення стерляді
32
7
Круть М. В. Інвестиційно-інноваційна база даних наукових розробок із захисту рослин в Україні
36
8
Логвиненко Н. М. Способи застосування сорбційних кормових добавок  в раціонах молодняку свиней як чинник оптимізації обмінних процесів
41
9
Маковецька А. С. Актуальність взаємодії сім’ї і школи у соціальній підтримці гіперактивних учнів
46
10
Спыну А. П. Влияние морфологических признаков инбредных линий кукурузы на окончательную влажность зерна
50
11
Трус О. М. Трансформація органічних речовин ґрунту за різного удобрення
56
12
Цуркан Л. В., Воліченко Ю. М. Фізіолого-біохімічні показники коропа в період зимового утримання в ставах півдня України
60

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

13
Жихарєва Н. Ю., Гавриліна О. Г. Особливості дослідження сухих та вологих кормів для котів на наявність небажаних та заборонених добавок методом мікроструктурного аналіза
64

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

14
Адуов Н. С. Применение информационных компьютерных технологий на уроках физиологии
66
15
Долгіх Г. В., Маслак Г. С., Черненко Г. П., Шевцова К. В. Експресія фібронектину лімфоцитами крові у хворих з хронічними дифузними захворюваннями печінки
72
16
Тарабун М. О. Оцінка загальної декоративності pseudotsuga menziesii та її різновиду в умовах лівобережного лісостепу України
75

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

17
Haliyash N. B., Gruntenko Y. S. Difficulty of bronchiolitis diagnostics in children
77
18
Баннікова Р. О., Мельников Є. І. Фізична реабілітація хворих після ендопротезування колінного суглоба
79
19
Бісмак О. В., Дяченко Л. А. Динамічна реєдукація при відновленні паттерну руху верхньої кінцівки після реконструктивно-відновлюваних операцій у хворих з травматичними невропатіями
83
20
Десятнюк Л. Б., Панфілова Р. О. Цифрові тенденції в галузі охорони здоров’я
87
21
Овчаренко І. А., Слупська Є. П., Суровцева К. С. Молекулярно-генетичний метод діагностики туберкульозу
92
22
Овчаренко І. А., Шатравка В. В., Козачок К. К. Сучасні показники епідеміологічного стану туберкульозу в Україні
94
23
Огнєва Л. Г. Cучасні проблемні питання здорового способу життя викладачів медичних вузів
96
24
Савохина М. В. Фармакотерапия изолированной систолической артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста
100
25
Шевченко Д. Ю., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д. Профілактика та корекція когнітивних порушень після загальної анестезії
105
26
Шідловський В. О., Шідловський О. В., Петрунько Т. Р. Тиреоїдектомія у лікуванні гіпотиреозу на фоні тиреоїдиту хашімото
107

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

27
Рущак Н. І., Сологуб В. А. Міжпредметна інтеграція студентів заочної форми навчання фармації як основа професійного самовдосконалення
111

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

28
Vladimirov L. Regression Models of contamination of drinking water with animal blood
114
29
Клачко О. Р., Собечко І. Б., Сергеєв В. В., Матійчук В. С., Тищенко Н. І. Термодинамічні властивості розчинів метил 4-(4-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат  в органічних розчинниках
119
30
Шамота Т. В., Родіонов В. М., Мішура А. М. Синтез 6-амінопентацикло[5.3.0.02,5.03,9.04,8]декану
124
 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
31
Lytosh O. V. Directions in the development of hermetic steam compressor refrigerating machines of shipboard air conditioning and refrigeration systems
126
32
Афанасьєва І. В., Єлістратов М. В. Аналіз існуючих рішень серед автоматичних годівниць для собак
129
33
Барба І. Б., Алашрафзаде Х. Оцінка потужності інтерференційних завад у СП ОГС з варійованим захисним інтервалом
132
34
Венгер А. С., Степанов О. В., Волобуєва Т. В., Сирота В. М. Аналіз транспортного процесу в контексті безпеки дорожнього руху
137
35
Вяткин С. И., Романюк А. Н., Романюк О. В., Денисюк А. В. Метод синтеза текстур на основе изображений
140
36
Данилів А. Р. Аналіз мультиколінеарності критеріїв оптимальності процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами типу PDC
144
37
Добровська Л. М., Гаврильчено Л. О. Інтегрована cистема реєстрації звернень пацієнтів до сімейного лікаря
148
38
Зінчук Р. І. Особливості використання раманівських волоконно-оптичних підсилювачів для збільшення довжини підсилювальної ділянки ВОСП
153
39
Кашицький В. П., Садова О. Л., Смолянкін О. О., Люшук О. М. НВЧ-обробка кремнійорганічного модифікатора в електромагнітному полі для епоксиполімерів
158
40
Кикавець М. В. Побудова систем керування нового покоління з принципово іншими показниками якості
162
41
Кривко О. С., Кравець Н. С. Синхронизація програмних систем в Azure з GitHub
166
42
Миклуха В. А. Спосіб вибору БпЛА для виконання завдань повітряного знімання
169
43
Орешков В. И., Искендерли М. Оценка эффективности подавления переходных помех системой «Векторинг» при работе по кабелям типа ТПП
172
44
Пелещишин А. М., Синько А. І. Основні тенденції захисту інформації в сучасних умовах
176
45
Підпалий О. І. Використання гібридних безплатних мережів доступу на основі технологій Li-Fi i Wi-Fi для розвитку ефективності обслуговування
180
46
Сердюк В. А., Склабинский В. И., Большанина С. Б. Изучение влияния плотности тока на  процессы электромембранного извлечения кадмия и цинка при незначительном загрязнении пассивирующих растворов
183
47
Тагиев Р., Орешков В. И. Оценка влияния интерференционных помех на скорость систем передачи VDSL2
187
48
Трус І. М., Галиш В. В., Радовенчик Я. В., Гомеля М. Д., Воробйова В. І., Сіренко Л. В., Сенькова К. С. Утилізація біосорбентів в складі будівельних матеріалів
191
49
Яковлев В. В., Воскобойник В. А., Ткаченко В. А., Бондарь В. В., Гончаренко Т. Б. Импульсно-волновое воздействие на разветвленную скважину
195

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

50
Настасенко В. А. Новый уровень дифференциации материального мира и его обоснование
202
51
Новосад С. С., Костик Л. В., Капустяник В. Б., Новосад І. С., Васьків А. П., Панасюк М. Р., Рудко М. С. Рекомбінаційна люмінесценця кристалів вольфрамату цинку, легованих літіем, тербіем і неодимом
207
52
Прудько Е. И. Анализ математических моделей основания фундаментных плит
211

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

53
Васенко А. Г., Старко Н. В. Эколого-экономическая оценка биологической мелиорации канала Днепр-Донбасс
218
54
Коваль О. В., Мельнійчук М. М. Вітровий режим Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника
222

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

55
Куриленко В. С.Каналы глубинной дегазации земли в Припятско-Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции
227

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

56
Lutovinov Y. The index of the technical preparedness for young weightlifters
233
57
Soltys D. A canadian’s view on the concept of dignified profession in the functioning of post-socialist universities
237
58
Білоус Л. В., Горох Ю. Особливості застосування поліхудожнього підходу в образотворчій діяльності дошкільників
241
59
Гращенкова Ж. В., Петренко І. В. Компетентнісний підхід в освіті – основа формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів
245
60
Гупан Н. М. Формування історико-педагогічної компетентності у магістрів та аспірантів
249
61
Гуркова Т. П. Формування готовності вчителя початкових класів до реалізації організаційних форм навчання як педагогічна проблема
253
62
Єрмоленко Д. В. Особливості військово-патріотичного виховання ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна під час вивчення предмету “Захист вітчизни”
259
63
Закопець Л. М., Палаженко О. П. Методичні основи формування чистоти інтонації гобоїста у процесі навчання
265
64
Звєкова В. К. Формування здоров’язбереження дитини дошкільного віку на сучасному етапі
270
65
Климчук О. В. Освітні парадигми реформування вищої школи
275
66
Кузьменко І. І. Сучасні вимоги до викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах
281
67
Лісовська Т. А., Анісімова А. О. Взаємозв’язок творчої спрямованості та активності дітей старшого дошкільного віку в процесі музичного фантазування
286
68
Мельник І. М. Cистема оцінювання групової роботи студентів
291
69
Мельник О. М. Cучасні підходи до організації освітнього процесу в новій українській школі
297
70
Ратушняк Г. Ю. Інтеграція професійних задач в курс «Інформаційні технології»
301
71
Рогоза В. В. Освітні наслідки переосмислення відношення «людина – природа»
305
72
Скибун Н. Д. Українська мова як іноземна – важливий фактор входження України до світового навчального простору
310
73
Таборовець Л. М. Розвиток креативного мислення студентів на заняттях української мови та літератури в КЗВО
315
74
Шишова І. О., Подолян А. О., Ковальова А. І., Мазухіна Д. С., Григор’єва А. А. Формування історико-культурної компетентності майбутнього спеціального педагога
320

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

75
Богословська Н. І. Психологічні причини неуспішності здобувачів освіти, які навчаються в професійно-технічних закладах, на уроках природничо-математичних дисциплін
325
76
Попрядухина Н. Г. Специфика развития внимания в процессе учебной деятельности у младших школьников
330
77
Редчук І. А. Емпіричне дослідження психологічних особливостей агресивної поведінки підлітків
335

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

78
Труляєв Р. О., Богдан Т. А. До питання створення системи профілактичної роботи з дітьми «групи ризику»
339

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

79
Доколова А. С. Тенденції розвитку просторового іммерсивного дизайну
344
80
Мостовщикова Д. О. Походження та розвиток цвінтайлань в Китаї
349
81
Решетілов Б. Ю. Камерна симфонія №9 «QUID PRO QUO» №9 (2000) Є. Ф. Станковича у світлі ідей соціальної психології та поліжанровості
351

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

82
Мартиненко О. С. Рух опору в окупованих країнах Європи та Азії в роки другої світової війни
355
83
Скрипчук Г. В. Рекламний бізнес на українському телебаченні
358

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

84
Юрова Т. М. Культурологічні заходи щодо реабілітації військовослужбовців з ампутованими кінцівками
363

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

85
Молодцов О. В. До питання про інституціонально-ідеологічне забезпечення національної безпеки держави
369
86
Піх Н. С. Громадська (публічна) безпека України в умовах гібридної агресії
373
87
Сергієнко Т. І. Теоретико-методологічні підходи до розуміння політичної ідеології та її вплив на розвиток суспільства
376

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

88
Dychka N. I. Інтерпретація англійських дієслів руху в українських перекладах новел О’Генрі
381
89
Hladonik G. Verbs of reporting in academic discourse
386
90
Волкова Л. В. Інноваційні технології в практиці викладання української мови
389
91
Оксанич М. П. Позиційні характеристики підрядних умовних речень у середньоверхньонімецькій мові
393
92
Терзі Г. А. Болгарська фразеологія як вираження національного менталітету
396
93
Тимкова В. А. Особливості мовної організації рекламного тексту
401

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

94
Братусь Г. А. Знання та інформація як інтелектуальні ресурси економіки
405
95
Вакушина С. В., Босенко Я. І. Економічна грамотність здобувачів дошкільної освіти
408
96
Ігнашкіна Т. Б., Шишкіна Н. О. Аналіз змісту понять «ефективність» та «результативність» діяльності підприємств
412
97
Кальний С. В., Власенко Д. В. Особливості маркетингової діяльності підприємства у сфері рітейлу
417
98
Лук`яненко Н. Е. Проблема наростання економічної кризи в Україні на тлі світової рецесії та пандемії
422
99
Мельник Р. А. Аналіз впливу фінансової глобалізації на фінансову систему України (на прикладі валютного ринку)
427
100
Панько В. В., Бурлака Н. І. Розвиток органічного виробництва в Україні
432
101
Пирог О. В., Поріцька А. І. Структурні зміни цифрового бізнесу Європейського Союзу
436
102
Рекун Г. П., Мерінова Н. О. Вплив тривалості робочого дня на ефективне використання людських ресурсів в IT-компаніях
439
103
Савченко Н. К. Сучасний стан розвитку підприємництва в Україні
443
104
Степасюк Л. М.Виробництво проса: підсумки та перспективи
448
105
Шот А. П. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні в умовах глобалізації економіки
453

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

106
Yefimenko V. The connection of the principle of subsidiarity to the doctrine of catholic church
457
107
Аветисян В. В. Зарубіжний досвід дослідження проблематики партисипативних відносин в сучасному публічному управлінні
460
108
Калашников В. М. Specific features of legal policy of american president D. Trump
465
109
Криворотенко В. В. Особливості виконання Україною зобов’язань за Гаазькою конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року
470
110
Пархета В. І. Проблеми розмежування кримінальних та адміністративних проступків
474
111
Пяничук М. С., Зеленський Є. С. Проблема матеріального забезпечення поліцейських боєприпасами під час проходження ними практичних стрільб: порівняльно-правовий аспект
478
112
Смолій А. В., Стасюк М. Я., Шинкарчук М. Б. Правова природа та вплив антикорупційних застережень
482
113
Станкова Н. Г. Вплив децентралізації на зміну адміністративно-територіального поділу в Україні
486
114
Фіщук Н. А. Договір про надання правової допомоги адвокатом: проблеми законодавчого регулювання
490
115
Шишкіна К. О., Березняк В. С. Нелегальна міграція в Україні у політико-правовому вимірі
495

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 13 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: