V Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 17-19 мая 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 мая 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась V Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Dorokhovych V., Hrytsevich M., Bohatyrova Ye.
LOW PROTEIN COOKIES DESIGNING FOR PATIENTS WITH PHENYLKETONURIA BASED ON CORN STARCH
15
2.
Voitovska V. I., Tretiakova S. O., Shevchuk O. V.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL INDICATORS OF GRAIN SORGHUM (SORGHUM BICOLOR) AND SUGAR SORGHUM (SORGHUM SACCHARATUM) DEPENDING ON UKRAINIAN AND FOREIGN BREEDING
18
3.
Полутін О. О.
БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛОДУ РОСЛИНИ МЕКСИКАНСЬКОГО ФІЗАЛІСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
26
4.
Самілик М. М., Цьомка Н. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
30
5.
Стріха Л. О., Петрова О. І., Синишин М. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
33

BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Калиниченко І. О., Колесник А. С.
ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
40
7.
Хоменко С. В., Хоменко О. С., Сергієнко В. М.
ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРТИВНИХ ГАЗОНІВ
44

 MEDICAL SCIENCES

8.
Artemov A. V., Lytvynenko M. V., Neverova O. G., Ilyina S. I., Murzin V. N.
AGE-RELATED CHANGES OF THE CORNEAL ENDOTHELIUM: A MATHEMATICAL PRINCIPLE THAT DETERMINES TISSUE AGING AND BODY AGING
48
9.
Bakun O., Maikan A.
POSTNATAL PERIOD WITH SPECIAL FEATURES
53
10.
Bakun O., Sovyak C.
THE LEVEL OF SOME HORMONES IN THE BLOOD WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS WHICH ASSOCIATED WITH INFERTILITY
59
11.
Burlaka Ie.
IMPACTS OF VITAMIN D ON HEALTH AND DISEASES: LITERATURE DATA AND OWN RESULTS
64
12.
Kravets O., Burtyn O.
DEFINITIVE CHEMORADIATION THERAPY VERSUS SURGERY FOLLOWED BY ADJUVANT RADIATION THERAPY IN LOCALLY ADVANCED ORAL TONGUE CANCER
67
13.
Orel O. V., Syniepol A. V.
DETERMINATION OF RISK FACTORS OF PREECLAMPSIA
69
14.
Strechen S. B., Idzhilova O. V., Ukrainets I. D.
SKIN INJURY IN ACUTE SURGICAL PATHOLOGY: LINKS OF PATHOGENESIS AND PHARMACOTHERAPY
72
15.
Tafuni Ovidiu, Toma Maria-Mirabela
OBESITY – AN IMPORTANT RISK FACTOR IN THE CARDIOVASCULAR DISEASES
75
16.
Tsaryk I. O., Pashkovska N. V.
THE STRUCTURE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS
81
17.
Абдуллаева М. Б., Раимова М. М.
РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
89
18.
Бойко О. В., Одинець П. І.
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ВАЖКИМ ПЕРЕБІГOМ СИНДРOМУ ГІЄНА-БАРРЕ
94
19.
Бойко О. В., Юнцова К. О.
КОРРЕКЦИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
98
20.
Герасименко О. І., Герасименко В. В., Герасименко О. В.
ПОСТМОРТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН
102
21.
Калиниченко І. О.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДОБОВОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
108
22.
Камилов Жавлон Адхам угли, Камилова Р. Т., Акбаров А. Н., Шарапова З. Р.
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ОТ 4,5 ДО 6 ЛЕТ ГОРОДА ТАШКЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
114
23.
Камилов О. А.
ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ СКРИНИНГ-ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПРОСА-ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
122
24.
Камилова Р. Т., Исакова Л. И., Шарапова З. Р.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ТАШКЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
128
25.
Качинська Н. Ф., Полукаров Ю. О., Солосіч О. С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ
135
26.
Матій В. В., Рішко М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ІХС ПІСЛЯ АКШ ТА БЕЗ НЬОГО
144
27.
Палица Л. М., Юрчишин О. М., Копач А. Е., Мельник Н. А., Галабицькая И. М., Федорив О. Е., Цвинтарная И. Я., Фартушок Т. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРБОНОВЫХ НАНОЧАСТИЦ ФУЛЛЕРЕНОВ НА ТОКСИЧНОСТЬ ТОКСИКАНТА – ТОЛУОЛА
151
28.
Перемот С. Д., Кашпур Н. В.
РИЗИК РОЗВИТКУ ДИСФУНКЦІЇ МІОКАРДА У ОСІБ ІЗ ІДІОПАТИЧНОЮ ШЛУНОЧКОВОЮ ЕКСТРАСИСТОЛІЄЮ
154
29.
Полєсова Т. Р., Герасименко В. В.
АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛІТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
161
30.
Раимова М. М., Ёдгарова У. Г.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
167
31.
Рогач І. М., Данко Д. В.
СПРОМОЖНІСТЬ РЕФОРМОВАНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАКАРПАТТЯ ДО НАДАННЯ ДОСТУПНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ХВОРОБАХ КРОВООБІГУ
170
32.
Сабадишин Р. О.
НУТРІЛОГІЯ І ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ (ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)
176
33.
Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й.
МОНІТОРИНГ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
184
34.
Фищенко В. А., Маммадов Лачин Али оглы
ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОГО ХОНДРОГЕНЕЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МОДЕЛИ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
190
35.
Щербинська О. С., Слабкий Г. О.
ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО ІНТЕГРАЦІЇ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРВИННИЙ РІВЕНЬ
195

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

36.
Ковалевська І. В., Рубан О. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ТВЕРДОЇ ДИСПЕРСІЇ КИСЛОТИ ТІОКТОВОЇ
202
37.
Маслій Ю. С., Перепелиця А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИБОРУ НАПОВНЮВАЧА У ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ДИСМЕНОРЕЇ
207

CHEMICAL SCIENCES

38.
Redkina A. V., Konovalova N. D.
EFFECT OF VANADIUM CONTENT ON STRUCTURE AND ACTIVITY OF THE OXIDE V-Zr-Si CATALYST FOR DEHYDROGENATION OF PROPANE
214
39.
Аймурзаева Л. Г., Жумабаев Б. А., Жумаева Д. Ж., Салиханова Д. С., Исмоилова Мухтасар Акмал кизи
ОЧИСТКА СТОКОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
221

TECHNICAL SCIENCES

40.
Chernysh O. V., Khomenko V. G., Barsukov V. Z., Makeeva Iryna S.,
SOME PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF BINDERS FOR COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS
227
41.
Demydchuk L. B., Koval M. N., Sapozhnyk D. I.
ETHNIC STYLE AND NATIONAL ATTRIBUTES IN HOTEL AND RESTAURANT ESTABLISHMENTS
234
42.
Didenko M.
MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE ROCK MASS IN THE VICINITY OF THE LONGWALL, TAKING INTO ACCOUNT THE HANGING OF THE ROOF ROCKS
241
43.
Haievskyi O., Nizhegolenko О.
INVESTIGATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ADDITIVE ALUMINUM BARS
248
44.
Kovalev A. A.
DEVELOPMENT OF REMOTE METHODS OF CONTROL OF THE ATMOSPHERE
250
45.
Pavliukh L., Todorovych O., Syrotina I.
DANGEROUS VECTOR IN COSMETICS INDUSTRY
257
46.
Senyk I. V., Kuryptia Ya. A., Barsukov V. Z., Butenco O. O.
MULTI-CARBON WATER-BASED PAINTS FOR PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC RADIATION
263
47.
Богданова Л. М., Коваленко А. К., Фоменко О. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗБЕРІГАННЯ КРОВІ
273
48.
Корзун І. М., Ліхоузова Т. А.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВИЛУЧЕННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ДАНИХ ІЗ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ
279
49.
Кучеренко А. А.
АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
285
50.
Обжелянский Е. А., Дмитриева Н. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИОННОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
290
51.
Пономаренко О. В., Лещинський О. Л., Погульський А. М.
МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ СЮРРЕАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ЗДАНИХ СВОЇМ КВАЗІДВІЙКОВИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ
296
52.
Прокопов В. Г., Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ГРАНИЧНИХ УМОВ НА ПЕРЕБІГ БАГАТОВИМІРНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ
304
53.
Псахис Б. И., Псахис И. Б.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОДООБРАБОТКИ
308
54.
Радько О. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ПРОГРЕСИВНИМИ МЕТОДАМИ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ
318
55.
Рубель Г. Л., Ліхоузова Т. А.
ОГЛЯД СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
322
56.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ РЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ЗІНЕРА В АНАЛІЗІ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ.І.
326
57.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ РЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ЗІНЕРА В АНАЛІЗІ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ.ІІ.
338
58.
Швагер Н. Ю., Комиссаренко Т. А.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
344

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

59.
Ovcharenko O. V.
ONE THEOREM ABOUT FINITE SUMS WITH (τ,β)-GENERALIZED HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
351
60.
Малинина А., Малинин А., Шуаибов А., Аксенюк И., Молнар К.
ЭМИССИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ НА СМЕСЯХ ПАРОВ ДИИОДИДА КАДМИЯ, ГЕЛИЯ И КСЕНОНА
355
61.
Юрчук В. П., Козловський А. Г., Грубич М. В.
ТЕОРЕМА ПРО ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ КУТІВ В КОЛІ-КОЛЕСІ
363

ARCHITECTURE

62.
Zehong Gong
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ГОТЕЛЬНУ ФУНКЦІЮ В КИТАЇ
370
63.
Дорохіна Г. І., Броварний Е. М.
ФОРМОУТВОРЕННЯ ГОТЕЛІВ ПРЕМІУМ КЛАСУ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ОЗЕЛЕНЕННЯМ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА
376

PEDAGOGICAL SCIENCES

64.
Khairulina N., Dubova H.
THE PRINCIPLE OF GENDER APPROACH AT HIGHER EDUCATIONAL LAW INSTITUTIONS
382
65.
Kotova O. V., Hniedkova O. O., Hryhorieva V. B.
PEDAGOGICAL SOFTWARE USAGE IN FUTURE MATHEMATICS TEACHERS STUDY
386
66.
Piddubna A. A., Honcharuk L. M.
ANOTHER LOOK AT THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
393
67.
Svir N. V.
THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL ASSESSMENT FOR SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
396
68.
Tarasiuk N.
IMPLEMENTING OF LEARNER-CENTURED APPROCH IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM
398
69.
Базилевська О. О., Гарнюк Л. Г.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
401
70.
Бутенко Н. І., Куліда А. Є.
ГОТОВНІСТЬ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ
404
71.
Гордійчук Б. В., Самоленко Т. В.
ПРИНЦИПИ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ІЗ ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ
412
72.
Грушевський О. М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
415
73.
Добровольська Н. Л.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ТА ГОВОРІННІ
421
74.
Загородня А. А.
СИСТЕМА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
426
75.
Замашкіна О. Д.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ
429
76.
Клокар Н. І., Клокар О. О.
КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ З ПИТАНЬ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
434
77.
Костенко М. П., Дубовік Р. Г., Бринзак С. С.
БАСКЕТБОЛЬНІ КОНДИЦІЇ ТА ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ГРАВЦІВ СТУДЕНТСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
442
78.
Кузенко П. Я., Кузенко О. Й.
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
445
79.
Латышева Н. Е., Малик Т. Г.
РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
452
80.
Перепелиця О. О., Косуба Р. Б., Гордієнко В. В., Труфен Л. І.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТОВИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «МЕДИЦИНА»
458
81.
Полулященко Т. Л., Іванов К. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
467
82.
Пономарев А. С.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
476
83.
Смихан А. Е., Избасарова Р. Ш.
МEТOДЫ ФOРМИРOВAНИЯ ПOЗНAВAТEЛЬНOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ УЧAЩИХCЯ C ИCПOЛЬЗOВAНИEМ ЭЛEМEНТOВ ЭТНOПEДAГOГИКИ
480
84.
Сулаєва Н. В., Мішеніна Н. Я.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
487
85.
Ткачов С. І., Ткачова Н. О., Ткачов А. С.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРШОГО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ З ПЕДАГОГІКИ
492
86.
Ягодзінський В. П.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРОСФІТУ ДО СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
498

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

87.
Kaplunenko Ya. Y.
THE EXPERIENCE OF GROUND OF BEING AS ANTIDOTE FOR ANXIETY AND FEAR
505
88.
Москаленко Н. В., Шевяков О. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПОРТСМЕНА
511
89.
Усик Д. Б.
ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ
517

SOCIOLOGICAL SCIENCES

90.
Кісла Г. О.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПОЛЬСКОМУ І УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
523
91.
Чубіна Т. Д., Коротяєв С. І.
СОЦІОЛОГІЯ ЕЛІТИ В. ПАРЕТО: КОНЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЦИРКУЛЯЦІЇ ЕЛІТ
531

HISTORICAL SCIENCES

92.
Danyliuk I.
THE “SOFT POWER” OF HOLY SEE IN THE INTERNATIONAL ARENA
537
93.
Кушнєрчук А. А.
ДЕНІКІНСЬКИЙ РЕЖИМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ
544

CULTUROLOGY

94.
Стельмах Р. В.
СУЧАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
548

PHILOLOGICAL SCIENCES

95.
Radjapova F. A., Jumaniyozova M. M., Saparova I. P.
PRINCIPLES OF MENTAL INTERPRETATION IN A RENEWED STYLE
553
96.
Sira L.
COOPERATIVE LEARNING IN UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES
559
97.
Арцишевська О. Р.
ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В ІСПАНСЬКУ МОВУ
562
98.
Грабович М. В.
ФОКАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СЕНСОРИКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ
568
99.
Загнітко А. П.
ТИПОЛОГІЯ РЕЧЕННЄВИХ СТРУКТУР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБ’ЄКТИВНО-ГРАМАТИЧНИЙ ВИМІР
576
100.
Кудінова О. І., Градинар Г. І.
ТЕМА ІНАКШОСТІ У ТВОРЧОСТІ Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ
584
101.
Нуритдинова З. Ш.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
591
102.
Сотник Б., Кузьменко А. О.
СПЕЦИФІКА СТИЛЮ АНГЛОМОВНИХ ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ XXXTENTACION
595

PHILOSOPHICAL SCIENCES

103.
Sharakpaeva G. D., Orynbekova D. S.
DISCIPLINES OF THE SOCIAL AND HUMANITARIAN CYCLE AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
600
104.
Безродный А. Г.
ЧЕЛОВЕК В КОНФУЦИАНСТВЕ
606

ECONOMIC SCIENCES

105.
Abramova O., Malakhov V.
FEATURES ANALYSIS OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM IN THE CONDITIONS OF REFORMING
613
106.
Oleynik O. S.
TRUST AS ONE OF MAJOR FACTORS INFLUENCING THE COUNTY`S ECONOMIC GROWTH
616
107.
Vagner I.
THE MAIN FOCUS POINTS WHEN ANALYZING A BALANCE SHEET OF UKRAINIAN ENTERPRISES
621
108.
Voznyuk M., Bohiv R.
MODERN APPROACHES TO THE HUMAN RESOURCES RISK MANAGEMENT
626
109.
Zhussupov A., Jazykbayeva B.
IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC METHOD OF ORGANIZATION MANAGEMENT
630
110.
Бірбіренко С. С., Орлов В. М., Полянецька О. О.
ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
634
111.
Бондаренко Н. М., Могильний Ф. С.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
638
112.
Борисюк І. О., Ковальчук Т. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
644
113.
Братусь Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
650
114.
Гетман О. А.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ДИВИЗИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
655
115.
Дядін А. С.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
662
116.
Лазебник Ю. О., Сіліна Є. Р.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
667
117.
Моісеєнко Т. Є., Корогодова О. О., Глущенко Я. І., Черненко Н. О.
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ДЛЯ ПОТРЕБ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0
673
118.
Самитов А. Э., Голубятник А. С., Славов Е. В.
МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
678
119.
Сербіненко Н. В., Гапоненко Я. А., Сербіненко М. Г.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
680
120.
Сербіненко Н. В., Марченко Я. А., Сербіненко М. Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИЗМУ
687
121.
Сербіненко Н. В., Ткаченко В. О., Сербіненко М. Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
691
122.
Сімкова Т. О., Захаров Ю.-В.
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
697
123.
Хома С. В.
ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: ОСНОВИ ОСНОВ
704
124.
Чернобай Л. І., Удимович М. М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
708
125.
Шашко В. О., Бергій А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
714
126.
Шмагельська М. О.
ГЛОБАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ТРЕНД ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
720

 LEGAL SCIENCES

127.
Kuzmenko A. Ye., Matvieieva A. V.
DRAFT LABOR CODE AS A SOURCE OF LABOR LAW
725
128.
Matvieieva A. V.
INTERNATIONAL TRANSPORT LAW: CONCEPTS AND SIGNS
730
129.
Shevchuk V. M.
CRIMINALISTIC TECHNIQUE:INNOVATIVE DIRECTIONS OF MODERN CRIMINALISTIC RESEARCH
736
130.
Гуляк Т. М.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ТА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ У США
745
131.
Дорошенко Е. Р.
ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ НА ПРАКТИЦІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
750
132.
Левицкая И. В., Мырзаханова Ш. Т., Мынбай А. А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
756
133.
Ляшук А. В.
ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК МОВИ ПРАВА
762
134.
Резцова Н. С., Гардер Ю. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
769
135.
Резцова Н. С., Радельчук К. О.
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ З УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ
772
136.
Cиленкo Н. М., Давидова Г. М.
ЗАКОНОДАВЧІ МОЖЛИВОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО РИНОК ЗЕМЛІ»
774
137.
Cтacюк Н. A.
ДЕТЕPМIНAНТИ ВЧИНЕННЯ ДOМAШНЬOГO НACИЛЬCТВA
781
138.
Ткачова Ю. М., Резцова Н. С.
СКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
786

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0, УДК, ББК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: