I Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 9-11.10.2022 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

9-11.10.2022 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-11-10-2022-myunhen-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Іщенко Т. А., Попова О. П., Іщенко С. Л.
МІНЛИВІСТЬ ВИСОТИ РОСЛИН ТА ПЛОЩІ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
13
2.
Пітера В. О., Отченашко В. В.
ВПЛИВ ДРІЖДЖОВОГО ЕКСТРАКТУ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) НА ЖИВУ МАСУ ТА ПОКАЗНИКИ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
17
3.
Пітера Л. В., Отченашко В. В.
СОНЯШНИКОВИЙ БІЛКОВИЙ КОНЦЕНТРАТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА БІЛКОВА ДОБАВКА ДО РАЦІОНУ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
20
4.
Шапакидзе E. Д.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В САДОВОДСТВЕ
23

 MEDICAL SCIENCES

5.
Chorna V. V., Anhelska V. Yu., Makhnyuk V. V., Larchenko I. V., Makhniuk V. M.
TELEMEDICAL ASSISTANCE OF MENTAL HEALTH CENTERS OF HEALTH CARE INSTITUTIONS
29
6.
Sednieva L., Sniga Ya., Marchenko A., Viun T.
FEATURES OF THE CNS INFLUENCE OF NEW BIRTH ON APHID TOXOPLASM INFECTIONS
37
7.
Volodina A. D., Malyk N. V.
MEDICAL PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
40
8.
Бабаджанова Ф. А., Рахимова А., Хусниддинова Д., Панжиева У.
К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
43
9.
Гаургова М. А.
ВПЛИВ ДИСБАЛАНСУ ГОРМОНУ КОРТИЗОЛУ НА ФОНІ ГОСТРОГО СТРЕСУ В РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
52
10.
Каримов Журабек Сунатуллоевич
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АСПЕКТЫ CЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
56
11.
Коваленко Н. І., Вовк О. О., Новікова І. В.
АНАЛІЗ АНТИБІОТИКОРEЗИСТЕНТНОСТІ МІКРОБІОТИ, ВИДІЛЕНОЇ ВІД ХВОРИХ НА ФАРИНГІТИ
63
12.
Ковальова О. М., Шапкін В. Є., Цимбал І. М., Каратай А. В.
ПЕРСОНІФІКОВАНЕ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
67
13.
Косілова О. Ю., Калінін Д. Е.
ВПЛИВ ЗМІНИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
70
14.
Нікітенко Р. П., Косован В. М., Воротинцева К. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛЬНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ ПРИ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ
73
15.
Павленко В. О., Шутєєва Т. М., Насонкіна О. Ю.
ПІДГОТОВКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
76
16.
Розуменко В. Д., Дащаковський А. В.
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ПУХЛИН ВЕЛИКОГО МОЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРНИХ І НЕЙРОНАВІГАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
82
17.
Симоненко Г. Г.
ВИПАДОК ПОВТОРНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ COVID-19
85
18.
Тернопол Ю. О., Косілова О. Ю.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В УМОВАХ НАВЧАННЯ
89
19.
Юрко К. В., Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Коваленко А. О., Базилєва Ю. Г.
ПОРУШЕННЯ З БОКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЯК НАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОЇ COVID-19 В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
91

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Давтян Л. Л., Крамаренко М. О.
МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА
95

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Denysenko A. M., Yatsenko S. Yu., Cheropkina R. I.
ON THE WAY TO RAW MATERIALS INDEPENDENCE
99
22.
Zinchenko R., Matvyeyeva O.
EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON ENVIRONMENTAL AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF HYDROCARBON FUEL
104

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Kyrpota F. V., Khalimonov Ya. I.
THE METHOD OF SELECTING THE TYPE OF WIRELESS DATA TRANSMISSION IN COMPLEX CONDITIONS
109
24.
Liashenko O., Kyryichuk D., Nesteruk I.
DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE DATABASE OF THE MOBILE SOFTWARE «KHERSON BOMB SHELTERS»
115
25.
Голодюк Г. І., Гургула Н. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
118
26.
Дубчак Л. О., Зюбрецька І. В.
НЕЧІТКА ЛОГІКА В СИСТЕМАХ ВИБОРУ ВИДУ СТРАХУВАННЯ
122
27.
Оберська Н. В., Мищишин І. В.
ВИХРОВІ СТРУМИ ТА ОБЛАСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
125
28.
Осаул О. І., Авксент`єва А. П.
ПОВІТРЯНИЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР НАПІВЗАКРИТОГО ТИПУ
130
29.
Терещук О. В., Добуляк Л. П.
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНИХ МАТЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
134
30.
Топчій Н. В.
АКРЕДИТАЦІЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
140

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Акперли Р. С.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ЖИДКОСТИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В УПРУГОЙ ТРУБКЕ С УЧЕТОМ ВЯЗКО – УПРУГОГО ТРЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
147
32.
Козуб П. А., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Сирова Г. О., Козуб С. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕНТАЛЬПІЇ УТВОРЕННЯ КОНДЕНСОВАНИХ РЕЧОВИН З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДНІХ МОЛЬНИХ ОБ’ЄМІВ ЕЛЕМЕНТІВ
150

 ARCHITECTURE

33.
Forouzandeh Ghojehbeiglou Nikrouz
EFFECTIVE ANALYSIS AND SELECTION OF THE BUILDING ENVELOPE SUITABLE FOR A COLD CLIMATE (CASE STUDY: ARDABIL CITY, IRAN)
157

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Bebykh V. V.
MULTIMEDIA CONTENT AS BASIC COMPONENT OF PROFESSIONAL ENGLISH TRAINING MODEL IN DISTANCE LEARNING
166
35.
Melnik A. O.
FORMATION OF BODY FUNCTIONS BY MEANS OF HEALTH SYSTEMS
172
36.
Атаманчук П. С., Атаманчук В. П.
ДИДАКТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
177
37.
Бойко О. Ю.
ПЕДАГОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
185
38.
Ващенко Л. С.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
190
39.
Волчукова В. М., Гун Цзін
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО «БАКАЛАВРСЬКОГО» РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ»
194
40.
Гряник Д. О.
УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
200
41.
Загородня А. А.
СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ) ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
204
42.
Комарук З. В., Науменко М. О.
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
208
43.
Крамаренко А. М., Горбачова К. С.
ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
213
44.
Крамаренко А. М., Іванова Г. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
218
45.
Крамаренко А. М., Міщенко М. О.
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
221
46.
Крамаренко А. М., Тубова Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
225
47.
Купрас В. В., Мандзюк Л. П.
КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
232
48.
Куцин Е. К.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МУЗИКОТЕРАПІЇ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
240
49.
Никифоров А. М., Гулей О. В., Щигло Н. І., Януш А. В., Гаценко М. Ю.
ВИХОВНИЙ АСПЕКТ У РОБОТІ ЗІ ШКОЛЯРАМИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАСАДАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
243
50.
Павлик О. А., Соколова Н. В.
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ЗАСТОСУНКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
247
51.
Павлик О. А., Шляпець О. М.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 3 КЛАСУ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ)
253
52.
Попова Л. М.
ПРИНЦИПИ ТРАНСВЕРСАЛЬНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
261
53.
Рябик В. В., Хас М. М.
ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ
268
54.
Ступак Д. Є., Петрук М. Д., Іщенко І. А.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
273

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Акиф Алигусейн оглы Кулиев, Эльмира Рустам кызы Юзбашева
ОДИНОЧЕСТВО. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПЫ
279
56.
Бондаревич С. М., Котляр Л. І., Чендарогло С. В., Мала Д. О., Бельченко К. С.
ПРОБЛЕМА ПРОПАГАНДИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
287
57.
Голівець Ю. А., Карсканова С. В.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ СТРАХІВ ПЕРІОД РОСПОВСЮДЖЕННЯ COVID-19
292
58.
Горбачова О. Ю., Мірошник З. М., Сошина Ю. М.
СТРАХ ЯК ДЖЕРЕЛО ВНУТРІШНЬОЇ ВИГОДИ “Я”
298
59.
Кабічкіна Ю. О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ З ЇХ ПРОФЕСІЙНОЮ УСПІШНІСТЮ
303
60.
Калінкіна К. О., Кузнєцов М. А.
ЕМОЦІЙНІ ЧИННИКИ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ
308
61.
Коваленко О. І.
ЕМОЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
312
62.
Малихіна С., Пріснякова Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВИХ СПОДІВАНЬ ТА ВИМОГ У ШЛЮБІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАЖУ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
317
63.
Пріснякова Л. М., Недбайло М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї І СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
322
64.
Ткачук Т. Л., Каримова Х. К.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ УТРАТУ
327

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

65.
Тагиева Гюльнара Адиль кызы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
331

 JOURNALISM

66.
Бездіжа А. А., Трофимчук Н. Є.
КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА «ШКОЛА»
334
67.
Вишневська Г. Б., Буда О. В.
СУЧАСНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
339
68.
Кирилова О. В., Захаріна К. В.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У СИСТЕМІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
345

 ART

69.
Мигович М. С.
АНАЛІТИКА ВОКАЛЬНИХ ТЕХНІК БЕЛТІНГ, ТВАНҐ, ҐРОУЛ, ШТРОБАС ТА ПРИЙОМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
349
70.
Одаренко О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ ТЕМИ ПРОБУДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
356
71.
Паньок Т. В., Олефір Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ЖИВОПИСІ
362
72.
Полюга В. В.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ОБРАЗУ ТА ОСНОВИ МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ
368
73.
Сергієнко С. Б.
ВИРАЖАЛЬНІСТЬ ПРИМІТИВІЗМУ ЯК ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНОГО ПРИЙОМУ ТРАКТУВАННЯ ЗОБРАЖУВАНОГО: АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОСТІ З ДЕКОРАТИВНИМ МАЛЯРСТВОМ
377
74.
Тіщенко О. М., Цюань Яньі
КЛАСИЧНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ТАНЕЦЬ: ЙОГО ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
384
75.
Тонкошкур К. І., Волчукова В. М.
ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ К. СТЮАРТОМ ТА Р. ПОКЛІТАРУ ТЕМИ ЛЮДСЬКИХ ГРІХІВ «ЗАЗДРОСТІ» ТА «ЧЕСТОЛЮБСТВА» У ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ
390

 HISTORICAL SCIENCES

76.
Brehunets N. S.
CREATION AND IMPLEMENTATION OF THE MOODLE PLATFORM IN THE EDUCATION SPACE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC COVID-19 AND FULL-SCALE RUSSIAN AGGRESSION
397
77.
Kangarlinskaya G., Sultanova R.
THE ARMENIAN-AZERBAIJANI CONFLICT IS ON THE AGENDA OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION
404

 CULTUROLOGY

78.
Gorenko L. I.
PRIORITIES OF SCIENTIFIC RESEARCH OF COMMUNICATIVE CONCEPTS IN THE FIELD OF ACTING
410
79.
Nedin L. N.
STAGE SKILLS AS THE BASIS OF PROFESSIONAL TRAINING: NATIONAL TRADITIONS, INNOVATION, PERSPECTIVES
417
80.
Караєва І. С.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ НУДЬГИ В ФІЛОСОФСЬКОМУ РОМАНІ О. ГАКСЛІ «БЛАЗНІВСЬКИЙ ТАНОК» (ДО 100-РІЧЧЯ РОМАНУ)
425

 POLITICAL SCIENCES

81.
Denega V. B.
OPTIMIZATION OF LOCAL GOVERNMENT BODIES COMPETENCIES IN UKRAINE
430
82.
Grigol Giorgadze
GEOPOLITICAL SIGNIFICANCE OF THE BLACK SEA BASIN: SECURITY ISSUES AND PROSPECTS FOR COOPERATION
437
83.
Бринюк К. В.
ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
444

 PHILOLOGICAL SCIENCES

84.
Dziubina O. І., Tatarovska O. V., Dudok R. I., Borakovskyy L.
WAYS OF FORMING NEOLOGISMS IN FOOD INDUSTRY
449
85.
Zaitseva O. Yu.
THEORETICAL ISSUES OF THE SEMANTICS OF WORDS IN THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE TEXTS
455
86.
Атаманчук К. М.
ОСОБЛИВОСТІ СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
459
87.
Крячко В. І., Шарейко В. Р.
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
464
88.
Рябокінь Н. О., Данилюк Л. В., Пашко С. В., Торба О. А.
СОЦІО- ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
468
89.
Швачич К. С.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
474

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

90.
Кислий А. О.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
482

 ECONOMIC SCIENCES

91.
Hrazhevska N., Chyhyrynskyi A.
THE ROLE OF DIGITAL ECOSYSTEMS IN THE SPHERE OF PUBLIC SERVICES
487
92.
Беркова О. П., Жежкун Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
494
93.
Ганза А., Варламова І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
500
94.
Прохорова М. Е.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ
503
95.
Савченко М. В., Свінціцька Л. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
509
96.
Ткаченко В. І.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
515
97.
Урікова О. М., Коваль І. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ
521
98.
Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б.
РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
528

 LEGAL SCIENCES

99.
Глушко А. С., Телійчук В. Г.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОСІБ ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ
535
100.
Гулям У. Х.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ
541
101.
Коміссарчук Ю. А., Черевко В. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
545
102.
Сиводєд І. С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ПРОКУРОРІВ З ПІДРОЗДІЛАМИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ
550
103.
Юр’єв Д. С., Антипова А. К.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ
556

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні данні м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: