fbpx

IX Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 18-20 июля 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

18-20 июля 2021 года в г. Рим, Италия

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-18-20-iyulya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Boiko I. I., Hryshchenko V. O.
ECOLOGICAL ASPECTS OF GROWING MULTIPLE ENERGY CROPS.
9
2.
Карпенко О. В., Анциферов Д. Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЯЄЦЬ.
18
3.
Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ.
25
4.
Новіков Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЗЕМЛІ.
27
5.
Тагаев А. М., Кадыров О. С., Мамадалиева С. Б., Тухтабаев А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ ТУМАТ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА.
31

BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Сулейманова Ш. Т., Ибрагимов А. Ш.
НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОД SATUREJA L. ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА.
37

MEDICAL SCIENCES

7.
Aaron Jose Ninan, Jothish John, Melvin Podikunju George, Rajalekshmi Navaneeth, Olenovych O.
EXPANDING THE ROLE OF SGLT2 INHIBITORS ACROSS THE DIABETIC SPECTRUM.
45
8.
Yevstihnieiev I. V.
SELECTED QUESTIONS OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF THE LYMPHATIC SYSTEM.
55
9.
Yurkovskiy A. M., Nazarenko I. V., Pismennikova E. I.
DIAGNOSTIC UNITS UNDER ULTRASONIC CONTROL AT SUPERIOR CLUNEAL NERVE ENTRAPMENT NEUROPATHY: METHODOLOGICAL ASPECTS.
61
10.
Маньковський Д. С.
ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ПРИ ПЛАНУВАННІ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ.
65
11.
Прокопенко О. С., Беляєв Е. В.
СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ЗА ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ ТА ПРОФІЛЮ МʼЯКИХ ТКАНИН ОБЛИЧЧЯ ЗА SCHWARZ A. M. В УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ОБЛИЧЧЯ.
71
12.
Шапкін В. Є.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДВАРУ ВЕРБЛЮЖОЇ КОЛЮЧКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ.
76

 CHEMICAL SCIENCES

13.
Klimko Yu. E., Mihalchenko A. A.
SYNTHESIS OF ADAMANTANE CONTAINING DERIVATIVES OF ISOINDOLE.
78
14.
Мустяца О. Н.
ДОСЛӀДЖЕННЯ ФӀЗИКО-ХӀМӀЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕЛЕНВМӀСНИХ РОЗПЛАВӀВ НА ОСНОВӀ МИШ’ЯКУ.
80

 TECHNICAL SCIENCES

15.
Dobrovolskyi Yu. H., Prokhorov G. V., Hanzhelo D. V., Hanzhelo M. G., Trembach D. V.
DEVELOPMENT OF INITIALIZING BLOCK – INPUT VECTOR FOR DATA HASHING VIA AN ELEMENTS OF A DETERMINED CHAOS.
87
16.
Fialko N., Sharaevskyi I., Vlasenko T., Khmil D.
ANALYSIS OF THE REGULARITIES OF THE INFLUENCE OF ARCHIMEDEAN FORCES ON THE CHARACTERISTICS OF THE SUPERCRITICAL WATER FLOW IN THE CHANNELS.
92
17.
Mantang D.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF CHINA’S STEEL INDUSTRY.
97
18.
Paliichyk I. I., Levytskyi Ye. M.
DETERMINATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE WALLS OF PIPES AND COUPLINGS WITH A CONICAL THREAD.
104
19.
Savchuk V. D., Krat D. I.
TRANSPORTATION OF CHEMICAL CARGO BY CHEMICAL TANKER.
112
20.
Shesterenko V., Baliuta S., Romaniuk V., Mashenko O.
INNOVATIVE METHODS OF IMPROVING THE ELECTRIC POWER SUPPLY SYSTEMS RELIABILITY.
119
21.
Zhuraev A. S.
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF A LOCAL POROUS WORKING FLUID FILTER FOR HYDRAULIC SYSTEMS OF HYDRAULIC EQUIPMENT.
124
22.
Ільницький Р. О.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ ІТ-КОМПАНІЙ.
129
23.
Редько А. А., Норчак В. И., Джиоев Р. Л., Алфёров С. А., Редько И. А.
ПРОЦЕССЫ СЖИГАНИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В ВИХРЕВОЙ ТОПКЕ СО ВСТРЕЧНЫМИ ПОТОКАМИ.
136
24.
Шкарупило В. В., Блінов І. В., Душеба В. В., Тіменко А. В.
ДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
143

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

25.
Ibragimov Behbud Guseyn
ABSORPTİON OF ELECTROMAGNETİC RADİATİON İN PÖSCHL-TELLER POTENTİAL QUANTUM WIRE.
150
26.
Самойленко В. Г., Григор’єва В. Б., Гнєдкова О. О., Котова О. В.
ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМІНИ ЗМІННИХ В ІНТЕГРАЛІ РІМАНА.
156
27.
Степахно І. В.
СТАТИСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ.
162

 ARCHITECTURE

28.
Kubrish N. R., Savchenko N.
ARCHITECTURAL HERITAGE OF ODESSA CITY: PECULIARITIES OF CONSTRUCTIVISM.
171
29.
Petrovska Yu.
PUBLICATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A COMPONENT OF THE PROFESSIONAL TRAINING COMPLEX.
178

 PEDAGOGICAL SCIENCES

30.
Бурак В. Г.
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
181
31.
Васильєва С. А.
РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ У ВІДТВОРЕННІ РУХІВ ДІТЬМИ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ЗДО.
186
32.
Євтушенко О. В.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ.
192
33.
Задоя С. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-БАНДУРИСТА ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ.
195
34.
Крутянкова Н. О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНЯ» У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ.
201
35.
Начинова О. В., Коваленко Я. М.
МЕТОДИКА МОНТЕССОРІ В 2021 РОЦІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДИКИ МОНТЕССОРІ.
205
36.
Пагута Т. І., Ілюк Л. В., Прокопчук О. Г.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
212
37.
Приз С. М., Починок Є. А.
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ – ІМПЕРАТИВ СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА.
219
38.
Поляновська В. С., Кубіцький С. О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ З ПРОФІЛАКТИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ.
225
39.
Юркова Т. Ф.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГАДОК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ.
231
40.
Яворська Т. М.
ФЕНОМЕН МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.
237

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

41.
П’янківська Л. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.
244

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

42.
Lopez P., Lasso F., Polanco D., Federación R.
IMPACT OF DEVELOPMENT COOPERATION ON THE SUSTAINABILITY OF COMMUNITY TOURISM IN LATIN AMERICA.
249

JOURNALISM

43.
Koshova S., Strozhemina Ju.
THE PROBLEM OF WAR AND PEACE IN SOCIETY: THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT THEN AND NOW.
256

 ART

44.
Левкович Н. Я.
АТРИБУЦІЯ ПАМ’ЯТОК ЄВРЕЙСЬКОГО ЦЕРЕМОНІАЛЬНОГО СРІБЛА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ XVIII — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
266

 LITERATURE

45.
Трунова О. С.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ БАЙ ХУА.
272

 POLITICAL SCIENCES

46.
Аліксійчук О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
278
47.
Поліщук О. М.
АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ.
282

 PHILOLOGICAL SCIENCES

48.
Байрамова Г.
МЕСТО И РОЛЬ ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ.
289

PHILOSOPHICAL SCIENCES

49.
Болотіна Є. В., Бородай А. B.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
295
50.
Ковач-Петрушенко А. О.
ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ КРАЇНАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ.
303
51.
Ніколенко Л. І.
ЗНАЧЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД У ВИХОВАННІ ХРИСТИЯНИНА: БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ.
305

 ECONOMIC SCIENCES

52.
Кузьмінський С. В., Бєлова Т. Г.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.
309
53.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В., Щеглова А. Ю.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ.
314
54.
Петленко Ю. В., Погрібна Н. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ.
322
55.
Резніченко А. О.
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ У ГАЛУЗЕВИХ ТЕНДЕНЦІЯХ США У МОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
329
56.
Рядинська І. А., Буханько Д. В.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ.
335

 LEGAL SCIENCES

57.
Кучинська І. В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ.
339
58.
Хохлов О. В.
ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ.
344

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: