Публічний договір оферти про надання послуг

Публічний договір оферти про надання послуг

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1. Ця угода являє собою відкриту пропозицію (далі – Оферта) Виконавця (https://sci-conf.com.ua/) адресовану невизначеному колу осіб незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття особою, яка його провадить (далі – Користувач) всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору на умовах, викладених у цій Оферті.

1.3. Договір укладається між сторонами у формі договору приєднання.

1.4. Сторонами Договору є Виконавець та Користувач. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.5. Виконавець має право надавати послуги, перелік і опис яких міститься на вебсторінках, що розміщено на домені sci-conf.com.ua та його піддоменах (далі – Сайт), самостійно або залучати для повного чи часткового їх надання третіх осіб (далі – Інші виконавці).

1.6. Користувач здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними у цій Оферті, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
1.6.1) заповнення Користувачем реєстраційної анкети на участь та/чи публікації, розміщеної на Сайті;
1.6.2) здійснення оплати Користувачем послуг з переліку послуг на Сайті та згідно тарифів, вказаних на Сайті.

1.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

1.8. Погоджуючись з умовами цієї Оферти Користувач підтверджує, що ознайомився та повністю погоджується з умовами Політики конфіденційності і Політики скасування та повернення платежів, які є невід’ємною її частиною.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг у сфері публікації результатів наукових досліджень та інших супутніх послуг Користувачу, згідно з обраним ним переліком послуг із запропонованого на Сайті, на визначених умовах. За цим договором Користувач зобов’язується оплатити послуги, а Виконавець зобов’язується їх надати в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.2. Перелік послуг, їх характеристика, умови, деталі та терміни їх надання Користувачу зазначаються в інформаційних матеріалах, що розміщені на Сайті, а також рекламних матеріалах, створених і розповсюджених Виконавцем.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Для замовлення послуг Виконавця Користувачу необхідно заповнити реєстраційну анкети на участь та/чи публікації, розміщену на Сайті, або вислати електронне повідомлення з описом послуги, яку Користувач бажає замовити на електронну адресу info@sci-conf.com.ua.

3.2. Отримане замовлення опрацьовується Виконавцем у встановлений строк, зазначений в інформаційних матеріалах послуги, після чого Користувачу, у разі виконання ним всіх зазначених на Сайті умов для отримання послуги, на вказану ним контактну електронну адресу надсилається підтвердження замовлення.

3.3. Оплата послуг у повному розмірі відповідно до встановлених Виконавцем тарифів, вказаних на Сайті,  проводиться Користувачем лише після отримання підтвердження замовлення від Виконавця.

3.4. Зміна тарифів не вливає на вартість вже оплочених Користувачем послуг.

3.5. Виконавець має право надавати послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на Сайті.

3.6. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на послуги. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на послуги оформлюється протоколом узгодження ціни в електронному вигляді шляхом надсилання Користувачу відповідного повідомлення Виконавцем. Згода набирає чинності з моменту надсилання такого повідомлення.

3.7. Оплата послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на офіційні платіжні реквізити Виконавця за допомогою інструментів Сайту та встановлених на сайті платіжних систем, безпосередньо через банк або іншим способом за попередньою домовленістю з Виконавцем.

3.8. Оплата послуг проводиться в національній валюті. Можливе стягування додаткової комісії емітентом картки чи платіжним сервісом. При оплаті послуг за допомогою інструментів Сайту та встановлених на сайті платіжних систем Користувач має ознайомитися з кінцевою сумою, яка буде списана з його платіжної картки і підтверджувати оплату лише у випадку, якщо погоджується з цією сумою.

3.9. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

3.10. Сторони можуть дійти згоди про виконання додаткових робіт чи надання додаткових послуг протягом дії Договору. Згода на виконання додаткових робіт чи надання додаткових послуг оформлюється протоколом узгодження додаткових робіт/послуг в електронному вигляді шляхом надсилання Виконавцю відповідного запиту Користувачем. Згода набирає чинності після підтвердження такого запиту Виконавцем і з моменту оплати додаткових послуг Користувачем.

3.11. Виконавець може користуватися послугами Інших виконавців з метою здійснення своєї діяльності, надання деяких складових своїх послуг та/або пропонування своїх послуг тощо (наприклад, поштові сервіси, сервіси e-mail чи sms-розсилок тощо). Виконавець самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг Інших виконавців, які є складовими послуги, що Виконавець надає Користувачу.

УМОВИ ДОСТАВКИ

4.1. Якщо замовлені Користувачем послуги передбачають отримання друкованого видання та/або інших визначених умовами друкованих матеріалів (далі – Друковані матеріали), їх доставка здійснюється за допомогою компаній-перевізників («Нова Пошта» або «УкрПошта») на їх умовах, згідно їх термінів та тарифів.

4.2. Власник сайту гарантує надсилання Друкованих матеріалів у кількості, зазначеній і оплаченій Користувачем в належному стані та якості на адресу, вказану Користувачем під час заповнення реєстраційної анкети на участь та/або публікацію або надіслану Користувачем на електронну адресу Виконавця (info@sci-conf.com.ua).

4.3. Всі Друковані матеріали надсилаються з можливістю відстеження пересування, а Виконавець повідомляє Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Користувачем під час оформлення замовлення. У випадку, якщо Користувач не отримав інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення, він зобов’язаний звернутися до Виконавця для отримання такої інформації не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів після запланованої в інформаційних матеріалах дати надсилання Друкованих матеріалів.

4.4. Друковані матеріали надсилаються з можливістю огляду під час врученння. Факт отримання Друкованих матеріалів Користувачем підтверджує відсутність претензій до їх якості з боку Користувача.

4.5. У разі відмови Користувача від отримання Друкованих матеріалів з необґрунтованих причини або у разі нез’яви Користувача для отримання Друкованих матеріалів, вони знаходяться на складі компанії-перевізника згідно встановлених нею термінів зберігання відправлень, після чого утилізуються. Оплата за такі Друковані матеріали Користувачу не повертається. Повторне надсилання в таких випадках не здійснюється.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1) виконувати умови Оферти та забезпечувати своєчасне та якісне обслуговування та надання послуги відповідно до умов Договору;
5.1.2) до початку надання послуг надати Користувачу для ознайомлення Договір шляхом публікації його на Сайті;
5.1.3) на вимогу Користувача інформувати останнього про хід виконання робті/надання послуг;
5.1.4) при неможливості надати послуги в передбачений строк негайно повідомити про це Користувача;
5.1.5) повідомляти Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування його поштового відправлення;
5.1.6) надавати консультацію стосовно усіх послуг, які пропонуються на Сайті.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1) при отриманні від Користувача електронного рукопису письмово інформувати Замовника про незалежні від Виконавця обставини, що загрожують якості або придатності виконуваної роботи, або унеможливлюють виконання його зобов’язань за Договором;
5.2.2) отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за Договором;
5.2.3) своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за послуги, що надаються Користувачу;
5.2.4) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Користувачем умов цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за замовлені ним послуги;
6.1.2) забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг;
6.1.3) нести відповідальність за якість і зміст наданого рукопису та іншої інформації, необхідної для надання послуг Виконавцем;
6.1.4) гарантувати повне дотримання майнових прав авторів та/або інших осіб, які мають авторське право, при замовленні послуг публікації за цим Договором;
6.1.5) брати на себе всю майнову і немайнову відповідальність перед авторами і власниками авторських прав при порушенні майнових і не майнових прав авторів та/або інших осіб, які мають авторське право на текст, опублікований Виконавцем в рамках надання послуг за цим Договором.

6.2. Користувач має право:
6.2.1) вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору та з урахуванням характеристик, деталей та термінів їх надання зазначених в інформаційних матеріалах, що розміщені на Сайті, а також рекламних матеріалах, створених і розповсюджених Виконавцем;
6.2.2) контролювати надання послуг;
6.2.3) звертатися до Виконавця при виявленні будь-яких недоліків в наданій послузі, керуючись Політикою скасування та повернення платежів;
6.2.4) проводити заміну рукопису або вносити в нього правки, редагувати надану інформацію щодо контактної електронної адреси, а також змінювати адресу доставки Друкованих матеріалів не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дня надання послуги шляхом направлення на електронну адресу Виконавця відповідного запиту та отримання електронного підтвердження від Виконавця;

ПОВЕРНЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ

7.1. Повернення та відшкодування здійснюється на умовах Політики скасування та повернення платежів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. Виконавець несе відповідальність за якість надання послуг. Якщо з вини Виконавця якість надання послуг не відповідатиме умовам Договору та/або характеристикам, зазначеним в інформаційних матеріалах, що розміщені на Сайті, Виконавець зобов’язаний за вимогою Користувача ліквідувати недоліки своїми силами або здійснити часткове чи повне повернення сплаченої Користувачем суми, керуючись при цьому Політикою скасування та повернення платежів.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання своїх зобов’язань та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо вони виникли з вини самого Користувача.

8.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень Договору, якщо невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується відповідними органами у встановленому законодавством України порядку.

9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов Договору відкладається на час, протягом якого будуть діяти ці обставини.

9.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.

СТРОК ДІЇ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ОФЕРТИ

10.1. Оферта набуває чинності з моменту її оприлюднення на Сайті.

10.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

10.3. Користувач Сайту має ознайомитися з умовами Оферти. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті неповного ознайомлення, помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Оферти.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Договір може бути достроково розірваний у будь-який час за згодою Сторін.

11.3. Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Виконавець своєчасно не приступив до виконання своїх зобов’язань або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

11.4. Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку з будь-яких інших причин шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на адресу info@sci-conf.com.ua.

11.5. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Користувачем своїх зобов’язань, що унеможливить надання йому послуг згідно умов цього Договору.

ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачення його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

КОНТАКТНА АДРЕСА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ
У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо надіслати звернення за адресою info@sci-conf.com.ua
Години роботи:
Пн-Пт з 08:00 до 20:00;
Сб-Нд з 09:00 до 20:00

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: